Интегрисани систем менаџмента

        ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ ЂЕРДАП, Кладово, Огранак у саставу ЈП „Електропривреда Србије“, опредељује се да свој пословни успех и даљи развој заснива на квалитету производа и услуга, заштити животне средине, здравља и безбедности на раду, безбедношћу информација, ефикасном управљању енергијом и испуњавањем захтева међународних стандарда:

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/IEC 27001:2013 и ISO 50001:2011

ХЕ Ђердап је водећа организација у производњи електричне енергије из хидро понтенцијала у Републици Србији са сталном посвећеношћу циљевима континуираног развоја, великим потенцијалом и вољом да значајно доприноси напретку привреде и друштва у складу са принципима одрживог развоја.

 Разумевање контекста организације представља процес у коме се идентификују екстерна и интерна питања и фактори који утичу на сврху, циљеве и политику ХЕ Ђердап.Поље примене идентификације екстерних и интерних питања обухвата процесе, активности, производе и услуге који су под контролом или утицајем организационих делова ХЕ Ђердап, а који могу да утичу на перформансе квалитета, заштите животне средине, заштите здравља и безбедности на раду, безбедност информација и енергетски учинак.

Организациони делови Огранка ХЕ Ђердап ажурно прате, идентификују, преиспитују и анализирају екстерна и интерна питања која су релевантна за њихово пословање, делатност и способност да остварују планиране циљеве.

Огранак ХЕ Ђердап, ЈП ЕПС ће доследном применом и одржавањем интегрисаног система менаџмента (ИМС) у свим својим организационим деловима на територији РС, кроз реализацију циљева интегрисаног система менаџмента ХЕ Ђердап и Политика ЈП ЕПС, показати да смо на правом путу, а добијени сертификати о имплементираним системима менаџмента Огранка ХЕ Ђердап, то и доказују.

 

 

 Политика интегрисаног система менаџмента Огранка ХЕ Ђердап 

 

   Политика квалитета, заштите животне средине, здравља и безбедности на раду, безбедности информација и управљање енергијом.

 

 

План сарадње са заинтересованим странама


Огранак ХЕ Ђердап је направио овај План сарадње са заинтересованим странама са циљем унапређења сарадње са појединцима, заједницама, организацијама и институцијама које могу бити под утицајем активности Огранка, које су заинтересоване за ове активности или могу утицати на њих. У Плану је описан и начин на који се заинтересоване стране могу обратити представницима Огранка ХЕ Ђердап са својим питањима и представкама у вези активности Огранка. Огранак ће пратити спровођење Плана и повремено га ажурирати убацивањем нових података и планираним активностима.


Сертификат ISO/IEC 27001:2013

ЈП ЕПС Огранак ХЕ Ђердап Кладово је 27. 03. 2019. год.  од стране SGS, Цирих, Швајцарска, сертификовало систем менаџмента безбедношћу информација (ISMS), у складу са захтевима стандарда ISO/IEC 27001:2013.
 
 
 
 
 
 
 
Сертификат ISO 45001:2018
ЈП ЕПС Огранак ХЕ Ђердап Кладово је 20.01.2022. год.  од стране SGS, Цирих, Швајцарска, сертификовало систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду (OH&S), у складу са захтевима стандарда ISO/IEC 45001:2018.
 
 
 
 
 
 

Сертификат ISO 50001:201​8

ЈП ЕПС Огранак ХЕ Ђердап Кладово је 14.01. 2022. год. од стране СГС, Цирих, Швајцарска, сертификовало систем менаџмента управљања енергијом (EnMS), у складу са захтевима стандарда ISO 50001:2018.
Top