Заштита животне средине

​Заштита животне средине један је од приоритета пословања огранка „ХЕ Ђердап" и саставни је део стратегије управљања ЈП ЕПС. Еколошки одрживо пословање усклађено је с нормативима Европске уније. Огранак „ХЕ Ђердап" низом активности допринео је да се компензују утицаји на животну средину које је изазвало формирање акумулација електрана огранка. Данас су реке и језера из којих се електране снабдевају водом за производњу енергије пуна живота. Треба подсетити да је Дунав с околином станиште великих колонија птица. Сами производни објекти огранка родно место су на хиљаде младунаца. На далеководним стубовима испред ђердапских електрана су велике колоније Корморана, иако праве штету нашим колегама из ЕМС-а нико нема право да их угрожава. У дубинама Дунава живи више од 60 врста рибе. Завојско и компензационо језеро ХЕ „Пирот" настанило је велики број што сталних што сезонских птица. Власинско језеро, резервоар бистре планинске воде с околином је рај за мноштво птица, риба и дивљих животиња. У акумулацијама ХЕ одвијају се процеси током којих долази до значајне деградације квалитета вода, а којима највише доприносе органске материје и отпад унесени у акумулације. У командном центру службе за заштиту приобаља Пожаревац у сваком моменту тачно се зна PH вредност воде у каналима, и врло брзо се могу идентификовати загађивачи.   

Циљ је ускладити рад производних делова огранка са стандардима Европске уније. Најзначајнији пројекти из области заштите животне средине:

  • Очување воденог екосистема акумулација и екосистема приобаља
  • Уклањање PCB (полихлоровани бифенил) уља из енергетских постројења
  • Управљање отпадом

 

Програм праћења, мерења и анализа утицаја успора на приобаље и животну средину

Истраживања заштите приобаља се у „ХЕ Ђердап“ континуално обављају кроз Програм праћења, мерења и анализа утицаја успора на приобаље и животну средину. У оквиру овог мултидисциплинарног програма врше се мерења и анализа утицаја успора на приобаље и животну средину кроз низ програма који  се реализују годишње, а на крају осмотреног периода се раде годишњи извештаји. За реализацију појединих програма задужени су надлежни специјализовани заводи Института за водопривреду „Јарослав Черни". У складу са Водопривредном дозволом, „ХЕ Ђердап“ подноси годишњи извештај о реализацији програма, односно, извршеним активностима са интерпретацијом резултата надлежном Министарству за водопривреду и надлежним водопривредним предузећима.

 

Управљање заштитом животне средине

Планирање и спровођење активности из области заштите животне средине у „ХЕ Ђердап“ врши „Центар за заштиту радне и животне средине“, који координира ове послове у свим организационим деловима.

Top