Основни подаци

Пословни назив фирме: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД - ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП

Адреса седишта огранка: Трг краља Петра бр. 1, 19320 Кладово

Матични број: 20053658

ПИБ: 103920327

Претежна делатност: 35.11 - Производња електричне енергије.

Остале делатности: 52.22 Услужне делатности у воденом саобраћају (рад водених преводница)

Top