Сектор за одржавање приобаља Пожаревац

​Измене водостаја услед успора у акумулацији ђердапских ХЕ региструју се на Дунаву од ХЕ „Ђердап 2“ до Новог Сада, на Сави до Шапца, на Тиси до Бечеја и на мањим притокама. Систем заштите приобаља простире се на преко 160.000 ha пољопривредних површина и чине га  370 km насипа, 53 km обалоутврда, 900 km отворених дренажних канала са преко 1.000 самоизливних дренажних бунара, 15.000 ha цевне дренаже, 8 посебних дренажних система за заштиту насеља (са преко 120 дренажних бунара са пумпама), 59 дренажних црпних станица, 5 преградних брана, 8 кишних и фекалних црпних станица у приобалним насељима и индустријским зонама. Установљен је Систем осматрања са циљем сталног контролисања ефеката и система заштите приобаља.

Top