Планирање и развој

​​​​​

Рехабилитација ХЕ Зворник​ 2020

Пројекат „Ревитализација ХЕ Зворник“ четврти je по реду пројекат у Огранку „Дринско-Лимске ХЕ“  у последњих 14 година.  У наведеном периоду успешно су завршене ревитализације Реверзибилне ХЕ „Бајина Башта“, ХЕ „Електроморава“ (2 хидроелектране) и ревитализација ХЕ „Бајина Башта“.

Агрегати ХЕ „Зворник“ непрекидно раде већ 60 година, последњи агрегат је пуштен у рад 1955. године.  Пројектом „Ревитализација ХЕ Зворник“ извршена је комплетна замена турбинске опреме, турбинске регулације, система расхладне воде, система компримованог ваздуха, генератора са побудним системима, блок трансформатора, опреме генераторског напона, опреме 110kV рaзвoднoг пoстрojeња и систeма зa упрaвљaњe и система електричних заштита хидроелектране.

Након ревитализације укупна инсталисана снага агрегата износи 124 MW, што је за 30% више у односу на претходно инсталисану снагу која износи 96 MW. Ово је практично повећање инсталисане снаге за снагу једног агрегата.

Ревитализацијом се допринело већој производњи електричне енергије, мањим трошковима одржавања и продужењу  животног века ове хидроелектране за нових 40 година.

Очекивано повећање производње електричне енергије ове хидроелектране на годишњем нивоу износиће и до 15% или око 70 милиона киловат-сати.

У октобру 2010. године склопљен је Споразум о зајму за финансирање ревитализације ХЕ „Зворник“ између немачке „KfW Bank“ и Електропривреде Србије на износ од 70 милиона евра, намењених ревитализацији главне електромашинске опреме електране.

Уговор за реализацију пројекта потписан је са извођачем „Voith Hydro“ 30.07.2013. године на износ од 63.149.355,00 евра. Уговор је ступио на снагу 03.03.2014. године, а ревитализација првог агрегата почела је у октобру 2015. године.

До почетка 2018. године завршена је ревитализација агрегата број  1 и број 2 и започети су радови на ревитализацији агрегата број 3. У 2020. завршена је комплетна ревитализција електране, радовима на четвртом агрегату.

Важно је истаћи и учешће домаћих фирми на овом пројекту. Наиме, главни извођач „Voith Hydro“ на пословима демонтаже постојеће опреме, монтажи нове опреме и помоћних система, извођењу грађевинских радова, као и за испоруку и уградњу система за расхладну воду и система за управљање електраном, ангажовао је велики број фирми из наше земље, „Елнос Бањалука“, „Гоша монтажа“, „Институт Михаило Пупин“, „Дијамант Београд“, „Јадран Београд“ и друге. Вредност радова које изводе домаће фирме на овом пројекту износи 17 милиона евра.

.
Изградња фотонапонске електране у Заовинама „Брана Лазићи“ 2016

Пројекат изградње фотонапонске електране „Брана Лазићи“ снаге 330 кW започет је у јуну 2015. године формирањем стручног тима „Дринско-Лимске ХЕ“. Одабир локације и израда идејног пројекта завршени су почеткм 2016. године. Институт „Михајило Пупин-Аутоматика“ израдио је техничку и пројектну документацију. Радови на изградњи фотонапонске електране реализовани су у три фазе. У првој фази набављена је средњенапонска опрема за прикључење електране, као и развод једносмерног напајања за будућу процесну опрему. Грађевинска служба ХЕ „Бајина Башта“ извршила је изградњу новог објекта за смештај опреме, адаптацију терена за постављање панела, служба машинског одржавања је израдила и поставила челичне конструкције за панеле, а служба електроодржавања извршила је уградњу и пуштање у рад средњенапонске опреме ради омогућења прикључења нове опреме на постојећу инфраструктуру. 

У оквиру друге фазе, извршена је набавка, уградања и пуштање у рад панела, инвертора и процесне опреме ради реализације првих 110 кW.

У следећој, трећој, фази завршена је изградња инфраструктуре, конструкција, набавка преостале опреме и пуштено у рад преосталих 220 кW.

Фотонапонска електрана „Брана Лазићи“ у току 2017. године произвела је 388.788 kWh електричне енергије, што је остварење плана од 102% у односу од планираних 381.600 kWh. За 15 месеци, од октобра 2016, када је у рад пуштено првих 110 киловата, до децембра 2017. од када су на мрежи и преосталих 220 киловата, произвела је  478.553 kWh електричне енергије.

 

Замена турбинских регулатора на оба агрегата у РХЕ „Бајина Башта 2016

Због проблема на електронском делу регулатора агрегата у РХЕ „Бајина Башта“, изазваних старошћу и отказивањем појединих електронских компоненти, смањила се поузданост управљања радом агрегата. Због тога је донета одлука да се замене електронски делови регулатора. Овом капиталном инвестицијом постигнуто да је одржавање тог дела минимално,  а време прегледа турбинских регулатора у току ремонта знатно је скраћено, јер је уместо механичког, уграђен електрични логички контролер који има могућност непрекидне самодијагностике, при чему управљачки систем види какво је стање регулације. Нови турбински регулатори показали су се као  веома поуздани у предходне две године (2017 и 2018) и оправдали инвестицију вредну преко два милиона евра.


Изградња додатног агрегата у ХЕ „Међувршје“ 2013-2014

Да би се искористио целокупан потенцијал Западне Мораве у периодима малих дотока, пројектован је и уграђен додатни А-3 агрегат у ХЕ „Међувршје“.

Додатни агрегат А3 снаге 620 kW, смештен је у турбинском простору машинске зграде у непосредној близини А-1 агрегата. Додатни агрегат се састоји од хоризонталне Францис турбине, хоризонталног синхроног генератора са замајцем, предтурбинског и дифузорског затварача, доводног цевовода 1100 mm, одводног цевовода 900 mm, помоћних система идр.

Монтажа А-3 агрегата почела је 11.07.2013. године, а агрегат је званично пуштен у рад 08.03.2014. године.

Уградњом додатног А-3 агрегата у ХЕ „Међувршје“ постигло се потпуно искоришћење водног потенцијала, поготову у летњем пероду малих дотока, тако да нема преливања воде за биолошки минимум када агрегати стоје и повећање производње у ХЕ „Међувршје“.

Произведена електрична енергија се користи за напајање потроша сопствене потрошње а вишак енергије се предаје на 35kV мрежу.


Рехабилитација ХЕ „Бајина Башта 2009-2013

Одлуке о ревитализацији ХЕ „Бајина Башта“ донео је  Управни одбор ЈП ЕПС 2005 и 2007. године. Након спроведене тендерске процедуре, у новембру 2007. године, потписан је уговор са извођачем радова „VATECH HYDRO“. 

Реализација пројекта почела је 01.06.2009. године радовима на ревитализацији агрехата Х1 а завршена је у септембру 2013. године започињањем гарантног периода за агрегат Х4.

Рехабилитација „Бајина Башта“ обухватила је комплетну опрему сва четири агрегата.

Главни ефекти ревитализације ХЕ Бајина Башта

•             Повећање номиналне снаге агрегата са 91 MW на 105.6 MW

•             Повећање снаге електране са 364 MW на 420 MW

•             Повећање годишње производње за просечно 40 GWh

•             Повећање максималног протока кроз турбине са 644 м3/сек на 700 м3/сек

•             Повећање степена корисног дејства агрегата са 0.9323 на 0.943345,

•             Смањење просечне потрошње воде по кWh произведене енергије са 6.37 м3/ кWh на 5.89 м3/ кWh,

•             Смањење преливене енергије за просечно 1.5% на годишњем нивоу,

•             Поузданији рад агрегата и смањење нерасположивости (мањи број испада, скраћење ремоната),

•             Смањење трошкова одржавања,

•             Повећана флексибилност рада агрегата у секундарној регулацији.

Укупна вредност ове инвестиције износи приближно 78.000.000,00 евра. Део ове суме од 30.000.000,00 евра финансиран је из кредита „KfW Bank“, а део од 48.000.000,00 из сопствених средстава Електропривреде Србије.

Завршетак пројекта рехабилитације ХЕ „Бајина Башта“ означава почетак новог животног циклуса ове електране.


Рехабилитација сопствене потрошње ХЕ Бајина Башта 2008-2010

У склопу пројекта ревитализације и модернизације ХЕ „Бајина Башта“ и као предуслов за ревитализацију агрегата изграђено је потпуно ново постројење сопствене потрошње које обухвата: нове трансформаторе сопствене потрошње, нов дизел агрегат, нова разводна постројења 10 kV и 35 kV, нов главни развод 0,4 kV као комплетно нове ормане подразвода, нов систем управљања сопственом потрошњом који је уклопљен у нов систем управљања агрегатима, замену свих каблова и кабловског прибора.

Рехабилитација сопствене потрошње ХЕ „Бајина Башта“ финансирана је сопственим средствима ЕПС. Опрема је набављена путем јавних набавки, а комплетне радове је извела ХЕ "Бајина Башта".


Рехабилитација ХЕ Овчар Бања и ХЕ Међувршје 2008-2010

ХЕ Овчар Бања“ и ХЕ Међувршје“ које су у саставу Огранка ХЕ Електроморава“ Чачак, прве су електране у Електропривреди Србије у којима је ревитализована електромашинска опрема. Одлуку о ревитализацији донео је тадашњи управни одбор ЈП ЕПС, а потврдила га је Влада Републике Србије 26. јула 2006. године.

Претходна комплексна испитивања на опреми урадили су „Машински факултет“ Београд и Институт „Јарослав Черни“ Београд. Пројектну и тендерску документацију урадио је „Енергопројект Хидроинжењаринг“ Београд.

Испоручиоци опреме били су „АТБ – Север“ Суботица са подизвођачем „АНДИНО“ Француска, за турбину и генератор, „АБС-Минел“ Београд за опрему разводног постројења, блок трансформаторе, сопствену потрошњу и осталу напонску електроопрему, Институт „Михаило Пупин“ Београд за опрему управљања и заштите; Институт „Никола Тесла“ Београд за побудни систем, исправљаче и инверторе.

Радови на терену почели су 18.05.2008. године  у Овчар Бањи, а завршени 19.12.2010.год у Међувршју.

Радови су извођени сукцесивно електрана по електрана, односно агрегат по агрегат. Обим радова на ревитализацији био је велики. Замењено је око 95% електромашинске опреме турбине и генератора, док је остала електроопрема у потпуности замењена.

Укупна вредност ове инвестиције рачунајући и друге радове који нису обухваћени овим уговорима износи приближно 13.500.000,00 евра.

Новим дизајном Каплан турбина сви агрегати сада имају по 5 лопатица радног кола. Повећањем пречника радних кола (А-1 агрегата за 70mm, A-2 агрегата za 100 mm), проток кроз А-1 турбине са 15 m3/s повећан је на 19,5 m3/s, док је кроз А-2 турбине са 25 m3/s повећан на 30 m3/s, што је директно утицало на повећање снаге електрана, тако да је ревитализацијом укупна снага ХЕ "Електроморава" повећана за cca 25, са 13 на 17 MW.

Ревитализацијом ХЕ Електроморава“ омогућен нови животни век електрана, повећана укупна снагаи производња електрана, смањени трошкови одржавања.


Рехабилитација РХЕ Бајина Башта 2003-2004

Рехабилитација, велики ремонт, производних агрегата РХЕ Бајина Башта обављен је средствима из донације Владе Јапана у износу од 12 милиона долара. Витални делови, радна кола, генератор, нису мењани. Замењени су само хабајући делови чиме је поузданост електране подигнута на знатно виши ниво а радни век продужен за 10 до 15 година. Опрему и стручни надзор дала је јапанска компанија „TOSHIBA“ а радове су изводиле домаће фирме, „ГОША Монтажа“ Смедеревска Паланка и „СЕВЕР“ – Суботица.


План сарадње са заинтересованим странама  ЈП ЕПС – Огранак „Дринско-Лимске хидроелектране​"​

Top