Чврста веза струке и науке за развој ЕПС-а

12.10.2022.
Одлуке о формирању Стручног и Научног савета

 

Сарадња струке и науке у време енергетске транзиције, а посебно у време актуелне највеће енергетске кризе, преко је потребна за цео електроенергетски сектор, а посебно за „Електропривреду Србије“. У претходном периоду урађен је низ припрема и данас је Мирослав Томашевић, в. д. директора ЈП ЕПС, донео одлуку о образовању и начину рада Стручног савета ЈП ЕПС и стручних тела тог савета, као и одлуку о формирању Научног савета ЕПС. Рад та два тела је основ за чвршће повезивање струке и науке, као и за примену иновативних решења, што је веома значајно за стратешки развој ЕПС-а.

Стручни савет је стално саветодавно тело директора ЈП ЕПС које разматра оправданост и прихватљивост студија, пројеката, инвестиционо-техничке документације... Стални чланови стручног савета су извршни директори ЈП ЕПС, помоћници и саветници директора ЈП ЕПС. Придружени чланови Стручног савета ће бити, по потреби, и други запослени у ЕПС, али и они који нису у радном односу у ЕПС, а својим високостручним знањем, искуством, професионалним ауторитетом и признатим резултатима могу на најбољи начин да допринесу остварењу пословних циљева. Стручни савет има и уже организационе целине задужене за поједине области и то су пословни савет, правни савет, економско-финансијски савет, техничко-технолошки савет, као и савет за стратешки и тржишни развој.

Научни савет ЕПС разматраће и предлагати примену савремених научних достигнућа за интензиван и динамичан развој ЕПС како би се остварили услови за повећање учешћа обновљивих извора у енергетском портфељу ЕПС и реализацију стратегије развоја енергетике. У овом савету биће запослени који су стекли или стичу научна звања у научним установама, као и стручњаци који не раде у ЕПС, али који својим знањем и научним резултатима у институцијама националног значаја, научним институтима и високошколским установама могу дати допринос у креирању и реализацији програма и планова за развој и остварење стратешких циљева ЕПС. Рад Научног савета организоваће се кроз уже организационе делове - интерни научни савет, екстерни научни савет и научни одбор за иновативна решења.

Врх