Пројекти

​​​​
Реализација Плана заштите и унапређења стања животне средине синхронизована је са реализацијом планова инвестиција, одржавања и научноистраживачког рада, а потребна финансијска средства су у оквиру наведених планова.

На нивоу ЕПС-а

Израда стратегије и политике заштите животне средине; оптимизација смањења укупне емисије штетних материја из термоенергетских објеката ЕПС-а; пројекти за увођење нових технологија за смањење утицаја на животну средину; праћење развоја домаће и стране регулативе која се односи на питање заштите животне средине; израда катастра загађивача ваздуха, вода, земљишта и отпада; увођење интегралног система за континуирани мониторинг стања животне средине; унапређење организације и система управљања заштитом животне средине у компанији; решавање проблема опасних и токсичних материја као и коришћења отпадних и нус продуката, који настају при раду постројења, као секундарне сировине; на нивоу Јавног предузећа у наредном периоду ће се реализовати и пројекат „Развој система за управљање заштитом животне средине“, као и сагледавање и остварења додатних финансијских ефеката на име смањења емисија CО2 из енергетских објеката ЕПС-а.

​У циљу унапређења сарадње ЕПС-а са заинтересованим странама обавештавамо Вас да је  Служба за интерну регулативу и односе са регулаторним телима и заинтересованим странама отворила налог (predstavke@eps.rs).  Уколико сте и Ви заинтересована страна путем овог налога можете поднети Вашу представку (молбе, жалбе, захтеве, приговоре, похвале и др) у слободној форми  или на доступном „Обрасцу за притужбе јавности

Пројекат подршке ликвидности ЕПС-а

Пројекат реструктурирања ЕПС-а

Процена стања животне средине и социјалних питања

Акциони план за заштиту животне средине и социјална питања

План сарадње са заинтересованим странама на корпоративном нивоу

Корпоративни оквир за расељавање


Производња и прерада угља

Развој и увођење нових технологија селективног откопавања повлатних слојева (коришћење материјала повлатних и подинских слојева као неметаличних минералних сировина); рекултивација одлагалишта јаловине; заштите режима и квалитета подземних и површинских вода и земљишта у околини рудника; заштите околине од емисије (гасова, прашине и буке), заштите у преради угља.

План акција за ублажавање и мониторинг утицаја на животну средину при реализацији Пројекта испумпавања воде и муља са површинског копа "Тамнава западно поље", РБ "Колубара"

Позив на јавну расправу „План акција ублажавања утицаја на животну средину при реализацији пројекта испумпавања воде и муља са Површинског копа „Тамнава – Западно поље“, РБ „Колубара“

Ванредни план мониторинга заштите животне средине при испумпавању вода из вода површинског копа "Тамнава западно поље, РБ "Колубара" д.о.о.

Анекс за Ванредни план.pdf

EMP (ЕПС-Јужна Бачка) потписано

Oбавештење

Извештај мониторинг - Колубара

Резултати испитивања квалитета воде река Колубара, Кладница, Тамнаве и Саве

Пројекат унапређења животне средине у ЕПС - РБ Колубара:


Термоелектране и термоелектране-топлане

Праћење, смањење емисије и побољшање квалитета ваздуха: реконструкција електрофилтера у складу са законским прописима, примена примарних мера за смањење концентрације азотних оксида у димним гасовима, у складу са законским прописима на блоковима који се ревитализују као и увођење постројења за одсумпоравање димних гасова ТЕ у складу са законским; праћење рада на повећању ефикасности производње (смањење специфичне потрошње) са аспекта заштите животне средине, као и подржавање програма топлификације из термоелектрана; унапређење постојећих и увођење нових технологија транспорта и одлагања пепела и шљаке као и рекултивација депонија пепела у складу са посебним програмом; смањење количине отпадних вода и контрола квалитета испуштених вода, заштита подземних вода увођењем нових технологија транспорта и одлагања пепела, као и израда водених завеса бунара око депонија као и изградња постројења за пречишћавање отпадних вода; увођење коришћења пепела и шљаке у цементној индустрији, грађевинској индустрији, путоградњи и сл.

Хидроенергетски објекти

Праћење, осматрање, мерење и анализе режима и квалитета вода (акумулације, водни токови, подземне воде), као и режима и квалитета наноса; заштита од ерозије, бујица, наноса, леда и поплава; заштита приобаља; посебне мере заштите приобаља Ђердапског система електрана, уз остварење „Програма осматрања, мерења и анализе утицаја успора Дунава на приобаље изазваних изградњом и експлоатациојом система Ђердап I и Ђердап II», као и сарадња са Међународном комисијом за заштиту Дунава. 

Top