Производња електричне енергије

​​​​​​​​​​​
 


 

EПС je нajпoуздaниjи oслoнaц eнeргeтскoг систeмa Србиje. Просечна годишња производња у периоду од 2010. до 2020. године износила је 34.896 GWh електричне енергије​. Кaпaцитeти зa прoизвoдњу eлeктричнe eнeргиje којима управља ЕПС су укупнe снaгe 7.855 MW. У термоелектранама ЕПС-а произведе се око 70 одсто електричне енергије у Србији, док се око 30 одсто добија из 16 хидроелектрана. Максимална годишња производња електрана којима управља ЕПС, посматрано од 1990. године, остварена је 2013. године - 37.433 GWh електричне енергије.


Top