Повратак на почетну страну
Lat

Купци из јавног сектора

Ко су купци из јавног сектора?

Купац из јавног сектора је крајњи купац који електричну енергију набавља у поступку јавне набавке, односно наручилац у смислу Закона о јавним набавкама:

     • корисник буџетских средстава, организација за обавезно социјално осигурање и њени корисници, у смислу закона којим се уређује буџетски систем

     • правно лице основано у циљу обављања делатности које су у општем интересу, уколико је испуњен неки од следећих услова:

        • да се више од 50 % финансира из средстава наручиоца;

        • да надзор над радом тог правног лица врши наручилац;

        • да више од половине чланова органа управљања тог правног лица чине представници наручиоца;

     • јавно предузеће

Ко утврђује списак наручилаца?

Влада Републике Србије, на предлог надлежног министарства, на почетку буџетске године утврђује списак наручилаца. Списак наручилаца објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије" и на Порталу јавних набавки. Правни субјекти, који испуњавају услове из тачака 1. и 2, а нису на Списку наручилаца, дужни су да електричну енергију набављају кроз поступак јавних набавки.

На који начин купци из јавног сектора бирају свог снабдевача?

Купци из јавног сектора спроводе јавну набавку у складу са Законом о јавним набавкама. Снабдевач који понуди најповољније услове закључује уговор са купцем из јавног сектора.

Савети за припрему конкурсне документације

Како би се избегли бројни проблеми у току поступка јавне набавке електричне енергије и каснијег трајања уговора, а на основу нашег вишегодишњег искуства, саветујемо следеће:

    • На време распишите јавну набавку
     Јавну набавку електричне енергије требало би расписати у примереном року, односно минимум 30 дана пре дана истека важећег уговора, како би се избегле последице незакључивања уговора о потпуном снабдевању (комерцијално снабдевање). У случајевима када се јавна набавка не распише на време и нови уговор се не закључи пре истека претходног, купац има право на резервно снабдевање. Резервно снабдевање може трајати најдуже 60 дана, има регулисану цену која је по правилу неповољнија од цена на комерцијалном снабдевању. Више о резервном снабдевању можете прочитати овде.
    • Списак мерних места је обавезан део техничке спецификације
     Конкурсна документација треба да садржи техничку спецификацију са списком свих мерних места које користите.
    • Проверите и ажурирајте списак мерних места
     Пре објављивања конкурсне документације, а најкасније пре доделе уговора изабраном понуђачу, треба извршити проверу техничке спецификације, односно података о мерним местима (ЕД бројеве, називе и адресе мерних места). Такође, потребно је ажурирати податке о мерним местима на којима су настале промене (брисана и додата мерна места) у периоду важења последњег уговора.
    • Валута плаћања месечних рачуна не би требало да буде у вези са датумом пријема рачуна
     Препоручујемо да се валута плаћања месечних фактура везује за датум промета/датум издавања фактуре, а не за датум пријема фактуре.
    • Извршите анализу тржишта и актуелних дешавања на тржишту електричне енергије
     Препоручујемо да се пре објављивања јавне набавке изврши анализа тржишта, односно актуелних цена електричне енергије на тржишту како би се избегло евентуално пробијање процењене вредности јавне набавке и неуспешност поступка.
    • Процењене вредности би требало да буду што прецизније и тачније
     Преузети неопходне активности како би се приказале што тачније процењене количине. Грешке у процењеним количинама могу да изазову пробијање процењене вредности јавне набавке или недостатак средстава у буџетској позицији за уговорени период снабдевања.
    • Цена електричне енергије би требало да буде изражена у РСД/kWh или у ЕУР/MWh
     Препоручујемо да захтевана цена електричне енергије буде изражена у РСД/kWh или у ЕУР/MWh ради лакшег рачунања вредности набавке и смањења могућности за грешку.
    • Вредност понуде се односи само на активну електричну енергију
     Напомињемо да се вредност понуде односи само на активну електричну енергију, односно да вредност понуде представља око 60% трошкова за плаћање рачуна који ће наручилац утрошити у току периода снабдевања (поред активне електричне енергије, купци су дужни да плате износ трошкова за приступ дистрибутивном/преносном систему, ПДВ, акцизу, накнаду за подстицај повлашћених произвођача, таксу за ЈМС и остале законом прописане трошкове).
    • Оптимизовати број штампаних примерака уговора
     У складу са принципима заштите човекове околине предвидети само неопходан број примерака уговора. Препоручујемо да уговор буде штампан у два примерка (један за наручиоца и један за добављача).
    • Наручилац штампа и доставља уговор добављачу
     У складу са чланом 113. Закона о јавним набавкама, подсећамо да је наручилац дужан да изабраном добављачу достави уговор на потпис.

Препоручени модел конкурсне документације можете преузети овде.
Top