Повратак на почетну страну
Lat

Како постати купац на гарантованом снабдевању

​Како постати купац на гарантованом снабдевању?


Акционарско друштво „Електропривреда Србије“ Београд, као гарантовани снабдевач на територији Републике Србије, обезбеђује јавну услугу гарантованог снабдевања по разумним, јасно упоредивим, транспарентним и недискриминаторним ценама.

У складу са Законом о енергетици, право на гарантовано снабдевање имају следеће категорије купаца:

1. Домаћинства - купац из категорије домаћинство је крајњи купац који купује електричну енергију за потрошњу свог домаћинства и за заједничку потрошњу домаћинстава искључујући обављање комерцијалних или професионалних делатности;

2. Мали купци - крајњи купци (правна лица или предузетници) који имају мање од 50 запослених, укупан годишњи приход у износу до 10 милиона евра у динарској противвредности, чији су сви објекти прикључени на дистрибутивни систем електричне енергије напона нижег од 1 кV и чија је потрошња електричне енергије у претходној календарској години до 30.000 кWh.

Да би постао купац на гарантованом снабдевању, неопходно је да потенцијални купац достави следећу документацију, у зависности од основа за закључење уговора:

 - Захтев за закључење уговора о потпуном снабдевању електричном енергијом – гарантовано снабдевање, документа за идентификацију, одобрење за прикључење и потврду да је купац у систему ПДВ (ако јесте) – у случају прикључења објекта крајњег купца на дистрибутивни систем

- Захтев за закључење уговора о потпуном снабдевању електричном енергијом – гарантовано снабдевање, документа за идентификацију, доказ о стеченом правном основу за упис права својине над објектом/доказ о стицању права коришћења објекта, две бланко менице са меничном документацијом или Изјаву о солидарној одговорности и потврду да је купац у систему ПДВ (ако јесте) – у случају промене власништва или коришћења над објектом крајњег купца;

 - Образац  ПС-1  Модел захтева за промену снабдевача, Образац ПС-2 Модел саопштења/обавештења тренутном снабдевачу, документа за идентификацију, доказ о стеченом правном основу за упис права својине над објектом/доказ о стицању права коришћења објекта и потврду да је купац у систему ПДВ (ако јесте) – у случају промене снабдевача, где је нови снабдевач гарантовани снабдевач.

Захтев за закључење уговора са пратећом документацијом, може се поднети:

- лично, на шалтерима ЕПС

- писаним путем - адресе се могу погледати овде

- електронским путем на адресе:


Након обраде поднетог захтева за закључење уговора о потпуном снабдевању – гарантовано снабдевање и пратеће документације, гарантовани снабдевач ће са купцем закључити уговор. Прилог уговора су и Општи услови снабдевања eлeктричном eнeргиjом крајњих купаца са правом на гарантовано снабдевање.

Одмах након закључења уговора о потпуном снабдевању енергијом – гарантовано снабдевање, гарантовани снабдевач обавештава о истом оператора дистрибутивног система.Top