Повратак на почетну страну
Lat

Како постати купац на гарантованом снабдевању

Како постати купац на гарантованом снабдевању?


Акционарско друштво „Електропривреда Србије“ Београд, као гарантовани снабдевач на територији Републике Србије, обезбеђује јавну услугу гарантованог снабдевања по разумним, јасно упоредивим, транспарентним и недискриминаторним ценама.

У складу са Законом о енергетици, право на гарантовано снабдевање имају следеће категорије купаца:

1. Домаћинства - купац из категорије домаћинство је крајњи купац који купује електричну енергију за потрошњу свог домаћинства и за заједничку потрошњу домаћинстава искључујући обављање комерцијалних или професионалних делатности;

2. Мали купци - крајњи купци (правна лица или предузетници) који имају мање од 50 запослених, укупан годишњи приход у износу до 10 милиона евра у динарској противвредности, чији су сви објекти прикључени на дистрибутивни систем електричне енергије напона нижег од 1 кV и чија је потрошња електричне енергије у претходној календарској години до 30.000 кWh.

Да би постао купац на гарантованом снабдевању, неопходно је да потенцијални купац достави следећу документацију, у зависности од основа за закључење уговора:

 - Захтев за закључење уговора о потпуном снабдевању електричном енергијом – гарантовано снабдевање, документа за идентификацију, одобрење за прикључење и потврду да је купац у систему ПДВ (ако јесте) – у случају прикључења објекта крајњег купца на дистрибутивни систем

- Захтев за закључење уговора о потпуном снабдевању електричном енергијом – гарантовано снабдевање, документа за идентификацију, доказ о стеченом правном основу за упис права својине над објектом/доказ о стицању права коришћења објекта, две бланко менице са меничном документацијом или Изјаву о солидарној одговорности и потврду да је купац у систему ПДВ (ако јесте) – у случају промене власништва или коришћења над објектом крајњег купца;

 - Образац  ПС-1  Модел захтева за промену снабдевача, Образац ПС-2 Модел саопштења/обавештења тренутном снабдевачу, документа за идентификацију, доказ о стеченом правном основу за упис права својине над објектом/доказ о стицању права коришћења објекта и потврду да је купац у систему ПДВ (ако јесте) – у случају промене снабдевача, где је нови снабдевач гарантовани снабдевач.

Захтев за закључење уговора са пратећом документацијом, може се поднети:

- лично, на шалтерима ЕПС

- писаним путем - адресе се могу погледати овде

- електронским путем на адресе:


Након обраде поднетог захтева за закључење уговора о потпуном снабдевању – гарантовано снабдевање и пратеће документације, гарантовани снабдевач ће са купцем закључити уговор. Прилог уговора су и Општи услови снабдевања eлeктричном eнeргиjом крајњих купаца са правом на гарантовано снабдевање.

Одмах након закључења уговора о потпуном снабдевању енергијом – гарантовано снабдевање, гарантовани снабдевач обавештава о истом оператора дистрибутивног система.Top