Повратак на почетну страну
Lat

Питања и одговори

Да ли се дуг може платити на рате?

ЕПС АД не закључује споразуме о исплати дуга на рате. Наплата утрошене електричне енергије је искључиви извор прихода који омогућава функционисање сложеног система Електропривреде Србије и делова у њеном саставу који су одговорни за производњу угља, производњу електричне енергије у хидро и термоелектранама и дистрибуцију електричне енергије.

Коме се подноси захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца?

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца подноси се у месту пребивалишта органу јединице локалне самоуправе надлежном за послове социјалне заштите.

Kaко се врши ослобађање купца од плаћања таксе за јавни медијски сервис?

Ослобађање плаћања таксе за јавни медијски сервис обављају РТС и РТВ, па је неопходно да захтев упутите на следеће адресе:

За мерна места ван Војводине захтев (физичка лица/правна лица) можете поднети:

Лично на шалтерима: Поштом на адресу:
електронском поштом
на адресу:
Радио-телевизија Србије
Служба пословни инжењеринг
Кнеза Вишеслава бр. 88
11030 Београд
Радио-телевизија Србије
Служба пословни инжењеринг
Кнеза Вишеслава бр. 88
11030 Београд

taksajms@rts.rs

Контакт телефони РТС за информације: 011/2544-292, 2547-071, 2544-647, 321-2694, 2544-799.

За мерна места на територији Војводине захтев (физичка лица/правна лица) можете поднети:

Лично на шалтерима: Поштом на адресу:
електронском поштом
на адресу:
Радио-телевизија Војводине
Служба РТВ таксе
Игњата Павласа бр. 3
21000 Нови Сад

Радио-телевизија Војводине
Служба РТВ таксе
Игњата Павласа бр. 3
21000 Нови Сад
taksajms@rtv.rs

Контакт телефони РТВ за информације: 021/210-1737, 021/210-1681.

Напомињемо да су купци, којима је истекао период важења ослобађања од плаћања таксе (назначен у решењу које су добили од РТС/РТВ), у обавези да поново, по истој процедури, поднесу захтев РТС/РТВ како им се такса за јавни медијски сервис не би фактурисала кроз рачун за електричну енергију.Зашто су купци у обавези да кроз рачун плаћају накнаду за повлашћене произвођаче електричне енергије?

Начин обрачуна, плаћања и прикупљања средстава, као и начин расподеле прикупљених средстава по основу накнаде за подстицајне мере, прописани су Уредбом о накнади за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије. У складу са чланом 13. ове Уредбе: “Оператор система, снабдевач, односно гарантовани снабдевач је дужан да у рачуну који доставља крајњем купцу за приступ систему, односно испоручену електричну енергију, као посебну ставку назначи износ укупне накнаде за подстицај”, ЕПС АД је у обавези да обрачунава ову ставку на рачуну за електричну енергију.

Да ли се може променити адреса за достављање рачуна?

Купац може добијати рачуне на жељену адресу, тако што ће се захтевом обратити службама у ЕПС АД - писаним путем или лично. Том приликом купац је у обавези да назначи ЕД бројеве места мерења и адресу на коју жели да добија рачуне.

 

Која је улога снабдевача, а која оператора дистрибутивног система на тржишту електричне енергије у Републици Србији?

Гарантовани снабдевач је енергетски субјект који обавља делатност снабдевања електричном енергијом купаца на гарантованом снабдевању - домаћинстава и малих купаца.

Опeрaтoр дистрибутивнoг систeмa eлeктричнe eнeргиje (ОДС) је енергетски субјект који обавља делатност дистрибуције електричне енергије и управљања дистрибутивним системом електричне енергије.

На који начин купац може упутити приговор на обрачун снабдевача, а како може упутити приговор на услуге опeрaтoра дистрибутивнoг систeмa (ОДС)?

Приговор на рачун, односно на обуставу испоруке електричне енергије купац може поднети лично на шалтеру надлежне ЕПС АД, телефоном или електронском поштом. На исти начин, купци могу упутити приговор на услуге ОДС-а, а такође се могу обратити директно ОДС-у путем контаката назначених на сајту www.epsdistribucija.rs.

Да ли се купац може директно обратити ОДС-у у вези са питањима која се односе на испоруку електричне енергије?

Да, купац се може директно обратити и ОДС-у у вези са питањима која се односе на испоруку електричне енергије (нпр. измена техничких услова прикључења, отклањање техничких проблема на прикључку, контрола тачности мерења и замена мерних уређаја, мерења напона, отклањања кварова на систему који су узроковали прекиде у испоруци, достава података о сопственој потрошњи и др) и то посредством контаката назначених на сајту ОДС-а www.epsdistribucija.rs.

Kако се купац може информисати о условима снабдевања електричном енергијом и о садржини Уговора о гарантованом снабдевању електричном енергијом?

Купац се о условима снабдевања електричном енергијом и о садржини Уговора о гарантованом снабдевању електричном може информисати овде.

На који начин купац може добити информације о цени електричне енергије?

Информације о цени електричне енергије на гарантованом снабдевању купац може добити на шалтеру надлежне ЕПС АД, телефоном или електронском поштом, као и на сајту ЕПС АД.

Под којим условима купац има право на раскид Уговора о гарантованом снабдевању електричном енергијом?

Уговор о гарантованом снабдевању електричном енергијом купац може раскинути у било ком тренутку у току његовог трајања, а једини услов који купац треба да испуни да би отказао уговор је измирење доспелог дуговања за утрошену електричну енергију.

У ком року је ЕПС АД дужан да обавести купце о изменама цена и услова снабдевања?

ЕПС АД је дужан да најкасније 30 дана пре почетка примене нових цена и услова снабдевања, о изменама истих обавести купце путем средстава јавног информисања, односно објављивањем новог ценовника и Општих услова снабдевања електричном енергијом крајњих купаца са правом на гарантовано снабдевање на сајту ЕПС АД.

На који начин је на рачуну снабдевача исказан трошак приступа систему?

Трошак приступа систему за дистрибуцију електричне енергије информативно је исказан на рачуну за електричну енергију, саставни је део укупног месечног задужења, а обрачунава се у складу са Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије и важећим ценовником за приступ и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије Електродистрибуције Србије.

На који начин се купац може информисати о условима и начину остваривања својих права?

Купац се о условима и начину остваривања својих права може информисати лично на шалтеру надлежне ЕПС АД, телефоном или електронском поштом.

Који су услови за поступак обуставе испоруке електричне енергије и искључења објекта купца са дистрибутивног система?

Обустава испоруке електричне енергије крајњем купцу на захтев снабдевача, због неизвршених обавеза крајњег купца (неизмирена доспела дуговања за утрошену електричну енергију) према Уговору о гарантованом снабдевању је привремена мера, коју спроводи Електродистибуција Србије и подразумева физички прекид напајања мерног места крајњег купца електричном енергијом на мерном уређају.

Пре обуставе испоруке електричне енергије ЕПС АД Београд ће писаним путем упозорити крајњег купца да, у законом одређеном року (30 дана за домаћинства и 15 дана за мале купце), измири доспела дуговања, или ће у супротном упутити захтев за обуставу испоруке електричне енергије Електродистибуцији Србије. Обуставом испоруке не престаје важење Уговора о гарантованом снабдевању електричном енергијом, што значи да је крајњи купац дужан да, за све време трајања обуставе, измирује обавезе које не зависе од потрошње електричне енергије, а то су тарифе „трошак гарантованог снабдевача“ и „обрачунска снага“.

Обустава испоруке електричне енергије на захтев крајњег купца представља право купца да захтева привремену обуставу испоруке електричне енергије за период од најмање годину, а најдуже две године. Крајњи купац се лично, у ту сврху, писаним захтевом обраћа ЕПС АД Београд, односно Електродистибуцији Србије, а за поступање по захтеву неопходно је да буду измирена доспела дуговања на мерном месту. За све време трајања привремене обуставе, купац нема обавезе по основу Уговора о гарантованом снабдевању, односно приступу систему.

Искључење електричне енергије представља трајну меру коју спроводи Електродистибуција Србије и има за последицу престанак важења Уговора о гарантованом снабдевању електричном енергијом као и Уговора о приступу систему, односно губитак статуса крајњег купца. Искључење електричне енергије спроводи се уколико је обустава на захтев ЕПС АД Београд услед неизмирених дуговања трајала дуже од годину дана, односно, ако је обустава, на захтев крајњег купца, трајала дуже од две године.

Такође, крајњи купац може затражити искључење електричне енергије путем писаног захтева, који упућује надлежној служби ЕПС АД Београд, под условом да су измирена доспела дуговања на мерном месту.

На који начин купац може остварити своје право да бира снабдевача електричном енергијом на тржишту у Републици Србији?

Тржиште електричне енергије у Републици Србији потпуно је отворено 1. јануара 2015. године, што значи да је и купцима из категорије мали купци и домаћинства дато право (не и обавеза) да бирају свог снабдевача електричном енергијом. Преглед лиценцираних снабдевача, као и Правила о промени снабдевача, купци могу пронаћи на сајту Агенције за енергетику Републике Србије.

На који начин се решавају евентуални спорови између ЕПС АД и купца?

Угoвoрнe стрaнe евентуалне спорове могу решавати вансудским путем - спoрaзумнo или обраћањем купца регионалном саветовалишту непосредно или путем интернет портала https://zapotrosace.gov.rs/. Уколико се спор не може решити вансудским путем, купац има могућност да се у циљу заштите својих права обрати надлежном суду.

Top