Повратак на почетну страну
Lat

Обуставе и искључења

​Обустава испоруке електричне енергије крајњем купцу на захтев снабдевача

Обустава испоруке електричне енергије je привремена мера коју спроводи Електродистрибуција Србије, на захтев ЕПС АД Београд, а због неизвршених обавеза крајњег купца (доспела и неизмирена дуговања за утрошену електричну енергију) према Уговору о гарантованом снабдевању и подразумева физички прекид напајања мерног места крајњег купца електричном енергијом на мерном уређају. Пре обуставе испоруке електричне енергије ЕПС АД Београд ће писаним путем упозорити крајњег купца да, у законом одређеном року (од 30 дана за домаћинства и 15 дана за мале купце), измири дуговања, или ће у супротном упутити захтев за обуставу испоруке електричне енергије, а то је привремена мера коју спроводи Електродистрибуција Србије. Обуставом испоруке не престаје Уговор о гарантованом снабдевању електричном енергијом што значи да је крајњи купац дужан да, за све време трајања обуставе, измирује обавезе које не зависе од потрошње електричне енергије, а то су тарифе „трошак гарантованог снабдевача“ и „обрачунска снага“. Крајњи купац коме је обустављена испорука електричне енергије има право приговора ЕПС АД Београд који се подноси у писаној форми на адресу која се налази на рачуну.

Обустава испоруке електричне енергије на захтев крајњег купца

Крајњи купац има право да захтева привремену обуставу испоруке електричне енергије за период од најмање годину, а најдуже две године. Крајњи купац се лично, у ту сврху, писаним захтевом обраћа ЕПС АД Београд, а за поступање по захтеву неопходно је да буду измирена дуговања на мерном месту. За све време трајања обуставе за предметно мерно место неће се обрачунавати трошкови који не зависе од потрошње, а то су тарифе „трошак гарантованог снабдевача“ и „обрачунска снага“.

Искључење електричне енергије

Искључење електричне енергије представља трајну меру коју спроводи Електродистрибуција Србије и има за последицу престанак важења Уговора о гарантованом снабдевању електричном енергијом као и Уговора о приступу систему, односно губитак статуса крајњег купца. Крајњи купац може затражити искључење електричне енергије путем писаног захтева који упућује ЕПС АД Београд, а под условом да су измирена дуговања на мерном месту. За поновно прикључење објекта на систем, потребно је да се крајњи купац обрати Електродистрибуцији Србије.

Top