Повратак на почетну страну
Lat

Надлежност

Законом о енергетици утврђене су надлежности, права и обавезе енергетских субјеката у области обновљивих извора енергије.

Обавезе и дужности гарантованог снабдевача

ЕПС АД је, као гарантовани снабдевач, у оквиру Подстицајних мера за коришћење обновљивих извора за производњу електричне енергије, у обавези да откупљује електричну енергију од повлашћених произвођача, уз преузимање балансне одговорности.

Цене по којима се откупљује електрична енергија, као и период откупа, доноси Влада РС.

Гарантовани снабдевач дужан је да:

  1. У прописаном року закључи уговор о откупу електричне енергије са повлашћеним произвођачем електричне енергије, односно привременим повлашћеним произвођачем;

  2. Обезбеди гаранције плаћања повлашћеном произвођачу електричне енергије у складу са уговором о откупу електричне енергије;

  3. Води евиденцију закључених и престанка важења уговора о откупу електричне енергије и ту евиденцију јавно објави на својој интерент страници;

  4. Обавести Министарство у случају престанка уговора о откупу електричне енергије у року од месец дана од дана престанка уговора;

  5. У року од месец дана од дана неиспуњења обавеза повлашћеног произвођача или привремено повлашћеног произвођача електричне енергије о томе обавести Министарство;

  6. Измени уговор о откупу електричне енергије на захтев повлашћеног произвођача електричне енергије или привременог повлашћеног произвођача, у складу са чланом 21. уредбе и уговором о откупу електричне енергије;

  7. Сваке године објави кориговане подстицајне откупне цене из чл. 6. и 7. уредбе на својој интернет страници, за нове уговоре о откупу електричне енергије.

Гарантовани снабдевач је дужан да најкасније до краја фебруара сваке године објави детаљан извештај о прикупљеним и утрошеним средствима за накнаду за подстицај производње повлашћених произвођача електричне енергије у претходној години, који треба да садржи назив повлашћеног произвођача, његову производњу, колико је од ког повлашћеног произвођача откупљено, а колико је плаћено накнаде по сваком повлашћеном произвођачу.

Надлежности Mинистарства рударства и енергетике

Влада РС, односно Министарство рударства и енергетике, сходно Закону о енергетици има следећа овлашћења која укључују:

     • доношење Националног акционог плана којим се утврђују циљеви за коришћење обновљивих извора енергије;

     • услове стицања статуса повлашћеног произвођача електричне и топлотне енергије;

     • утврђивање подстицајних мера за коришћење обновљивих извора за производњу електричне енергије (тзв. feed in-тарифа)

     • расподелу средстава по том основу и

     • издавање енергетске дозволе за изградњу објекта:

       • за производњу електричне енергије снаге 1 MW и више,

       • за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије у термоелектранама - топланама електричне снаге 1 MW и више и укупне топлотне снаге 1 MWt и више,

Надлежности Aгенције за енергетику

Агенција за енергетику надлежна је за издавање и одузимање лиценце за обављање делатности производње електричне енергије и комбиновану производњу електричне и топлотне енергије из обновљивих извора енергије.

Лиценца није потребна за обављање производње електричне енергије у објектима укупне одобрене снаге до 1 МW, осим ако исти енергетски субјект производњу електричне енергије врши у два или више енергетских објеката чија укупна одобрена снага прелази снагу од 1 МW, без обзира да ли су повезани на систем преко једног или више прикључака;

Лиценца је потребна ако је укупна одобрена снага прикључка електране:

     • преко 1 MW - за производњу електричне енергије;
     • преко 1 MW укупне електричне и преко 1 MWt укупне топлотне снаге - за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије у термоелектранама - топланама

Агенција за енергетику даје сагласност на акт оператора преносног система којим се одређује висина накнаде за издавање, преношење и искоришћење гаранције порекла; врши надзор над операторима система и снабдевачима у поступању у складу са прописаним обавезама поступања са гаранцијама порекла.

Сва остала овлашћења у области обновљивих извора енергије су, осим напред наведених, у надлежности Владе, односно министарства надлежног за послове енергетике.

Top