Повратак на почетну страну
Lat

Основни појмови

О тржишту електричне енергије у Републици Србији


Република Србија, као потписник Уговора о енергетској заједници Југоисточне Европе, у оквиру усклађивања правног система у процесу придруживања Републике Србије Европској унији, обавезала се да успостави тржиште електричне енергије које ће функционисати по стандардима и правилима тржишта електричне енергије Европске уније.

У складу са тим, у оквиру реформе електроенергетског сектора, донет је Закон о енергетици којим је предвиђено постепено отварање тржишта електричне енергије у погледу обима, услова и временског распореда отварања тржишта и то:

• од 1. јануара 2013. године тржиште је отворено за купце електричне енергије прикључене на преносну мрежу (отворено око 10% тржишта) и они су законом третирани као квалификовани купци  (купци који су изгубили право на јавно снабдевање);
•  од 1. јануара 2014. године отворено је додатних 30 % тржишта за све купце, осим за домаћинства и мале купце (гарантовано снабдевање);
• од 1. јануара 2015. године тржиште је потпуно отворено, с тим што домаћинства и мали купци немају обавезу бирања снабдевача и изласка на отворено тржиште, односно и даље имају право на гарантовано снабдевање.

Удео ЕПС АД  на тржишту електричне енергије је око 97 процената, упркос чињеници да у Србији тренутно послује више од 70 снабдевача.

Oсновни појмови

Снабдевач је правно лице, ималац лиценце, који врши снабдевање електричном енергијом, односно продаје електричну енергију  купцима. Снабдевач купује електричну енергију од произвођача или на тржишту електричне енергије.

Крајњи купац електричну енергију купује искључиво за своје потребе. Крајњи купац може да буде физичко лице, правно лице или предузетник које купује електричну енергију за своје потребе.

Купац из категорије домаћинство је крајњи купац који купује електричну енергију за потрошњу свог домаћинства и за заједничку потрошњу домаћинстава искључујући обављање комерцијалних или професионалних делатности;

Мали купци електричне енергије су крајњи купци (правна лица и предузетници) који имају мање од 50 запослених, укупан годишњи приход у износу до 10 милиона евра у динарској противвредности, чији су сви објекти прикључени на дистрибутивни систем електричне енергије напона нижег од 1 кV и чија је потрошња електричне енергије у претходној календарској години до 30.000 кWh;

Мали комерцијални купци су купци чија је потрошња између 30.000 и 350.000 kWh на годишњем нивоу. Мали комерцијални купци могу да буду физичка лица, правна лица и предузетници.

Комерцијални купац је крајњи купац електричне енергије који више нема право на гарантовано снабдевање  је правно лицe и предузетник чији су објекти прикључени на дистрибутивни ситем електричне енергије и чија потрошња електричне енергије у претходној календарској години прелази 30.000 kWh, који има више од 50 запослених и укупан годишњи приход преко 10 милиона евра у динарској противвредности.

Енергетски угрожени купац је домаћинство које због социјалног статуса или здравственог стања, у складу са овим законом, има право на снабдевање под посебним условима.

Оператор система обезбеђује исправно и поуздано мерење електричне енергије. Оператор система врши очитавање мерних места и на основу очитавања бројила електричне енергије оператор прикупља тарифне елементе за обрачун трошкова, приступа систему, и обрачун трошкова крајњег купца. Све релевантне податке за обрачун трошкова доставља снабдевачу електричне енергије који издаје рачун крајњем купцу. На тржишту електричне енергије на територији Републике Србије постоји Оператор дистрибутивног система „Електродистрибуција Србије“ доо Београд и Оператор преносног система „Електромреже Србије“ ад Београд.

Произвођач електричне енергије је енергетски субјект који се бави производњом електричне енергије. Произвођач електричне енергије продаје произведену електричну енергију снабдевачу.

Мерно место је место на коме се мери преузета, односно испоручена електрична енергија.

Одобрена снага мерног места је снага коју је ОДС одобрио на захтев купца. Ова снага се може смањити или повећати (ако за то постоје техничке могућности) подношењем захтева у дистрибуцији на територији где се мерно место налази.

Прекомерна снага  представља позитивну разлику између измерене максималне снаге и одобрене максималне снаге коју је купац захтевао приликом прикључења његовог објекта на систем.

Реактивна енергија је део утрошене енергије који се не претвара у користан рад.

Прекомерна реактивна енергија представља разлику између измерене реактивне енергије и реактивне енергије која одговара фактору снаге cos(fi)=0,95. Ова енергија се плаћа по двоструко већој цени од цене за реактивну енергију. Потрошња реактивне енергије може да се смањи уградњом одговарајућих компензационих уређаја.

Обустава испоруке електричне енергије крајњем купцу на захтев снабдевача је привремена мера коју спроводи Оператор дистрибутивног система “Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, на захтев ЕПС АД Београд, а због неизвршених обавеза крајњег купца (доспела и неизмирена дуговања за утрошену електричну енергију) према Уговору о гарантованом снабдевању и подразумева физички прекид напајања мерног места крајњег купца електричном енергијом на мерном уређају. Пре обуставе испоруке електричне енергије ЕПС АД Београд ће писаним путем упозорити крајњег купца да, у законом одређеном року (од 30 дана за домаћинства и 15 дана за мале купце), измири дуговања, или ће у супротном упутити захтев за обуставу испоруке електричне енергије „ЕПС Дистрибуцији“. Обуставом испоруке не престаје Уговор о гарантованом снабдевању електричном енергијом што значи да је крајњи купац дужан да, за све време трајања обуставе, измирује обавезе које не зависе од потрошње електричне енергије, а то су тарифе „трошак гарантованог снабдевача“ и „обрачунска снага“. Крајњи купац коме је обустављена испорука електричне енергије има право приговора ЕПС АД Београд који се подноси у писаној форми на адресу која се налази на рачуну.

Обустава испоруке електричне енергије на захтев крајњег купца представља право купца да захтева привремену обуставу испоруке електричне енергије за период од најмање годину, а најдуже две године. Крајњи купац се лично, у ту сврху, писаним захтевом обраћа ЕПС АД Београд, односно „ЕПС Дистрибуцији“, а за поступање по захтеву неопходно је да буду измирена дуговања на мерном месту. За све време трајања обуставе за предметно мерно место неће се обрачунавати трошкови који не зависе од потрошње, а то су тарифе „трошак гарантованог снабдевача“ и „обрачунска снага“.

Искључење електричне енергије представља трајну меру коју спроводи „Електродистрибуција Србије“ и има за последицу престанак Уговора о гарантованом снабдевању електричном енергијом као и Уговора о приступу систему, односно губитак статуса крајњег купца. Искључење електричне енергије подразумева брисање конкретног мерног места из евиденције мерних места коју води „Електродистрибуција Србије“. Искључење електричне енергије спроводи се уколико је обустава на захтев  ЕПС АД Београд услед неизмирених дуговања трајала дуже од годину дана, односно, ако је обустава, на захтев крајњег купца, трајала дуже од две године. Такође, крајњи купац може затражити искључење електричне енергије путем писаног захтева који упућује надлежној  ЕПС АД Београд , а под условом да су измирена дуговања на мерном месту. За поновно прикључење објекта на систем, потребно је да крајњи купац прибави ново одобрење за прикључење.

Top