Повратак на почетну страну
Lat

Купци са годишњом потрошњном до 350 MWh

Инфо телефон0800 122 121(Бесплатан позив 08-16h)

 

 

 

 

 

 

Право да слободно бирају свог снабдевача на тржишту електричне енергије имају сви крајњи купци електричне енергије.

Према Закону о енергетици, крајњи купци електричне енергије који су у претходној календарској години остварили потрошњу већу од 30.000 kWh на мерном месту/мерним местима изгубили су статус малог купца и бирају новог снабдевача.

Физичко лице - Комерцијални купац са потрошњом до 350 МWh годишње на ниском напону је крајњи купац који електричну енергију купује за обављање комерцијалне или професионалне делатности, који више нема право на гарантовано снабдевање и чији су објекти прикључени на дистрибутивни ситем електричне енергије и чија потрошња електричне енергије у претходној календарској години прелази 30.000 kWh.

Уважавајући обостране интересе и досадашњу сарадњу, ЈП ЕПС купцима, који више немају право на гарантовано снабдевање, нуди Уговор о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем и Опште услове снабдевања електричном енергијом крајњих купаца са потрошњом до 350 MWh годишњe, који су саставни део Уговора.Добили сте Уговор.

Пре потписивања уговора обавезно проверите:

1. Проверите ваше матичне податке

Уколико ваши пословни подаци нису тачни, молимо Вас да у надлежној Електродистрибуци (Сектор за бригу о корисницима) исправите податке.


2. Проверите податке о мерним местима

У Прилогу уговору, добили сте списак мерних места добијен из евиденције. Уколико се на списку налазе мерна места која нису у вашем власништву, немате право коришћења, одјављена су или су по било ком другом основу нетачни подаци, молимо Вас да одете у надлежну дистрибуцију (у Сектор за бригу о купцима) ради исправке података.


3. Проверите да ли ангажована снага на мерном месту задовољава/незадовољава Ваше потребе

Молимо Вас да преиспитате своје потребе у односу на „одобрену снагу" и уколико желите да ревидирате, смањите или повећате „одобрену снагу", захтев подносите искључиво Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд (надлежна електродистрибуција).Нисте Добили Уговор.

Добили сте Обавештење о престанку важења уговора о гарантованом снабдевању електричном енергијом

Потребно је да у надлежној Електродистрибуцији проверите податке о власништву или праву коришћења мерног места, имена и пословног имена, чиме обезбеђујете услов за закључење новог Уговора о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем.Овде можете да поднесете Захтев за формирање уговора о продаји електричне енергије-физичко лице

Уколико желите да ЈП ЕПС буде Ваш снабдевач, молимо Вас да попуните Захтев за формирање уговора о продаји електричне енергије-физичко лице.

На основу потписаног захтева ЈП ЕПС Вам припрема уговор и доставља на адресу из захтева.

Уколико је наш предлог Уговора прихватљив, молимо Вас да Уговор потпишете, оверите и један примерак у року од осам дана од дана пријема пошаљете ЈП ЕПС у коверти коју такође достављамо, уз напомену да је поштарина плаћена.Шта се мења у начину обрачуна електричне енергије на комерцијалном снабдевању у односу на обрачун електричне енергије на јавном снабдевању.

Правно лице - Комерцијални купац са потрошњом до 350 МWh годишње на ниском напону је крајњи купац електричне енергије који више нема право на гарантовано снабдевање, чији су објекти прикључени на дистрибутивни ситем електричне енергије и чија потрошња електричне енергије у претходној календарској години прелази 30.000 kWh, или који има више од 50 запослених или укупан годишњи приход преко 10 милиона евра у динарској противвредности.

Уважавајући обостране интересе и досадашњу сарадњу, ЈП ЕПС купцима, који више немају право на гарантовано снабдевање, нуди Уговор о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем и Опште услове снабдевања електричном енергијом крајњих купаца са потрошњом до 350 MWh годишњe, који су саставни део Уговора.Добили сте Уговор.

Пре потписивања уговора обавезно проверите:

1. Проверите ваше матичне податке

Уколико ваши пословни подаци нису тачни, молимо Вас да у надлежној Електродистрибуци (Сектор за бригу о корисницима) исправите податке.


2. Проверите податке о мерним местима

У Прилогу уговору, добили сте списак мерних места добијен из евиденције. Уколико се на списку налазе мерна места која нису у вашем власништву, немате право коришћења, одјављена су или су по било ком другом основу нетачни подаци, молимо Вас да одете у надлежну дистрибуцију (у Сектор за бригу о купцима) ради исправке података.


3. Проверите да ли ангажована снага на мерном месту задовољава/незадовољава Ваше потребе

Молимо Вас да преиспитате своје потребе у односу на „одобрену снагу" и уколико желите да ревидирате, смањите или повећате „одобрену снагу", захтев подносите искључиво Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд (надлежна електродистрибуција).Нисте Добили Уговор.

Добили сте Обавештење о престанку важења уговора о гарантованом снабдевању електричном енергијом

Потребно је да у надлежној Електродистрибуцији проверите податке о власништву или праву коришћења мерног места, имена и пословног имена, чиме обезбеђујете услов за закључење новог Уговора о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем.Уколико желите да ЈП ЕПС буде Ваш снабдевач, молимо Вас да попуните Захтев за формирање уговора о продаји електричне енергије-правно лице.

На основу потписаног захтева ЈП ЕПС Вам припрема уговор и доставља на адресу из захтева.

Уколико је наш предлог Уговора прихватљив, молимо Вас да Уговор потпишете, оверите и један примерак у року од осам дана од дана пријема пошаљете ЈП ЕПС у коверти коју такође достављамо, уз напомену да је поштарина плаћена.Шта се мења у начину обрачуна електричне енергије на комерцијалном снабдевању у односу на обрачун електричне енергије на јавном снабдевању.

У случају да евентуално не закључите Уговор о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем - комерцијално снабдевање, а измирите своје обавезе из претходног периода, примениће се законска одредба по којој остварујете право на резервно снабдевање електричном енергијом - али по вишој цени, од 61,35 €/MWh и то најдуже 60 дана;

Уколико ни по истеку тог рока од 60 дана у којем сте били на резервном снабдевању, не потпишете уговор о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем – комерцијално снабдевање, губите право на снабдевање електричном енергијом.Шта се мења у начину обрачуна електричне енергије на комерцијалном снабдевању у односу на обрачун електричне енергије на јавном снабдевању.

Рачун за електричну енергију купаца са потпуним снабдевањем по основу комерцијалног или резервног снабдевања, за разлику од рачуна на јавном снабдевању, садржи и посебно исказан „Обрачун за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије".

Обрачун за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије се обрачунава сходно Методологији за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије(„Службени гласник РС", бр. 105/12, 84/13, 87/13, 143/14, 65/15) и важећем ценовнику за приступ и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије „ЕПС Дистрибуције" д.о.о. Београд.

Обрачунске величине која се користе за фактурисање трошкова приступу систему су: одобрена снага (kW), испоручена активна енергија (kWh), испоручена реактивна енергија (kVArh), прекомерна реактивна енергија (kVArh) и прекомерна снага (kW).

Тарифа „одобрена снага" примењује се на одобрену снагу, без обзира на измерену вредност месечне максималне активне снаге у обрачунском периоду, док се тарифа „прекомерна снага" примењује ако је измерена месечна максимална активна снага већа од одобрене снаге, тако што се на износ одобрене снаге примењује тарифа „одобрена снага", а на износ разлике између месечне максималне и одобрене снаге, примењује тарифа "прекомерна снага".

Молимо Вас да преиспитате своје потребе у односу на „одобрену снагу" и уколико желите да ревидирате, смањите или повећате „одобрену снагу", захтев подносите искључиво Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд (надлежна електродистрибуција).Објашњење рачуна на комерцијалном снабдевању


Крајњи купац који нема право на гарантовано снабдевање, а нема важећи уговор о снабдевању (из разлога прописаних чланом 192. Закона о енергетици), има право на резервно снабдевање у периоду до 60 дана, у коме мора да пронађе новог снабдевача (у супротном је оператор система дужан да му обустави испоруку електричне енергије). Цена резервног снабдевања је по правилу виша од тржишних цена, јер се сагласно члану 193. Закона о енергетици одређује у поступку тендерске процедуре избора резервног снабдевача, односно не може бити мања од просечне цене електричне енергије на организованом тржишту за претходну годину, ако гарантовани снабдевач од стране Владе Републике Србије буде проглашен за резервног снабдевача.


ЈП ЕПС Вам жели много успеха у даљем раду!

Контакт: dobraenergija@eps.rs

Top