Повратак на почетну страну
Lat

Уговарање применом поступка јавних набавки

Крајњи купац који електричну енергију набавља у поступку јавне набавке, односно наручилац у смислу Закона о јавним набавкама је:

  • корисник буџетских средстава, организација за обавезно социјално осигурање и њени корисници, у смислу закона којим се уређује буџетски систем

  • правно лице основано у циљу обављања делатности које су у општем интересу, уколико је испуњен неки од следећих услова:
    - да се више од 50 % финансира из средстава наручиоца;
    - да надзор над радом тог правног лица врши наручилац;
    - да више од половине чланова органа управљања тог правног лица чине представници наручиоца;

  • јавно предузеће.

Влада на предлог министарства надлежног за послове финансија и Управе за јавне набавке на почетку буџетске године утврђује списак наручилаца. Списак наручилаца објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије" и на Порталу јавних набавки. Правни субјекти који испуњавају услове из тачака 1. и 2. , а нису на Списку наручилаца дужни су да електричну енергију набављају кроз поступак јавних набавки.

Модели конкурсних документација

Top