Kupci iz javnog sektora

Ko su kupci iz javnog sektora?

Kupac iz javnog sektora je krajnji kupac koji električnu energiju nabavlja u postupku javne nabavke, odnosno naručilac u smislu Zakona o javnim nabavkama:

     • korisnik budžetskih sredstava, organizacija za obavezno socijalno osiguranje i njeni korisnici, u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem

     • pravno lice osnovano u cilju obavljanja delatnosti koje su u opštem interesu, ukoliko je ispunjen neki od sledećih uslova:

        • da se više od 50 % finansira iz sredstava naručioca;

        • da nadzor nad radom tog pravnog lica vrši naručilac;

        • da više od polovine članova organa upravljanja tog pravnog lica čine predstavnici naručioca;

     • javno preduzeće

Ko utvrđuje spisak naručilaca?

Vlada Republike Srbije, na predlog nadležnog ministarstva, na početku budžetske godine utvrđuje spisak naručilaca. Spisak naručilaca objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije" i na Portalu javnih nabavki. Pravni subjekti, koji ispunjavaju uslove iz tačaka 1. i 2, a nisu na Spisku naručilaca, dužni su da električnu energiju nabavljaju kroz postupak javnih nabavki.

Na koji način kupci iz javnog sektora biraju svog snabdevača?

Kupci iz javnog sektora sprovode javnu nabavku u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Snabdevač koji ponudi najpovoljnije uslove zaključuje ugovor sa kupcem iz javnog sektora.

Saveti za pripremu konkursne dokumentacije

Kako bi se izbegli brojni problemi u toku postupka javne nabavke električne energije i kasnijeg trajanja ugovora, a na osnovu našeg višegodišnjeg iskustva, savetujemo sledeće:

    • Na vreme raspišite javnu nabavku
     Javnu nabavku električne energije trebalo bi raspisati u primerenom roku, odnosno minimum 30 dana pre dana isteka važećeg ugovora, kako bi se izbegle posledice nezaključivanja ugovora o potpunom snabdevanju (komercijalno snabdevanje). U slučajevima kada se javna nabavka ne raspiše na vreme i novi ugovor se ne zaključi pre isteka prethodnog, kupac ima pravo na rezervno snabdevanje. Rezervno snabdevanje može trajati najduže 60 dana, ima regulisanu cenu koja je po pravilu nepovoljnija od cena na komercijalnom snabdevanju. Više o rezervnom snabdevanju možete pročitati ovde.
    • Spisak mernih mesta je obavezan deo tehničke specifikacije
     Konkursna dokumentacija treba da sadrži tehničku specifikaciju sa spiskom svih mernih mesta koje koristite.
    • Proverite i ažurirajte spisak mernih mesta
     Pre objavljivanja konkursne dokumentacije, a najkasnije pre dodele ugovora izabranom ponuđaču, treba izvršiti proveru tehničke specifikacije, odnosno podataka o mernim mestima (ED brojeve, nazive i adrese mernih mesta). Takođe, potrebno je ažurirati podatke o mernim mestima na kojima su nastale promene (brisana i dodata merna mesta) u periodu važenja poslednjeg ugovora.
    • Valuta plaćanja mesečnih računa ne bi trebalo da bude u vezi sa datumom prijema računa
     Preporučujemo da se valuta plaćanja mesečnih faktura vezuje za datum prometa/datum izdavanja fakture, a ne za datum prijema fakture.
    • Izvršite analizu tržišta i aktuelnih dešavanja na tržištu električne energije
     Preporučujemo da se pre objavljivanja javne nabavke izvrši analiza tržišta, odnosno aktuelnih cena električne energije na tržištu kako bi se izbeglo eventualno probijanje procenjene vrednosti javne nabavke i neuspešnost postupka.
    • Procenjene vrednosti bi trebalo da budu što preciznije i tačnije
     Preuzeti neophodne aktivnosti kako bi se prikazale što tačnije procenjene količine. Greške u procenjenim količinama mogu da izazovu probijanje procenjene vrednosti javne nabavke ili nedostatak sredstava u budžetskoj poziciji za ugovoreni period snabdevanja.
    • Cena električne energije bi trebalo da bude izražena u RSD/kWh ili u EUR/MWh
     Preporučujemo da zahtevana cena električne energije bude izražena u RSD/kWh ili u EUR/MWh radi lakšeg računanja vrednosti nabavke i smanjenja mogućnosti za grešku.
    • Vrednost ponude se odnosi samo na aktivnu električnu energiju
     Napominjemo da se vrednost ponude odnosi samo na aktivnu električnu energiju, odnosno da vrednost ponude predstavlja oko 60% troškova za plaćanje računa koji će naručilac utrošiti u toku perioda snabdevanja (pored aktivne električne energije, kupci su dužni da plate iznos troškova za pristup distributivnom/prenosnom sistemu, PDV, akcizu, naknadu za podsticaj povlašćenih proizvođača, taksu za JMS i ostale zakonom propisane troškove).
    • Optimizovati broj štampanih primeraka ugovora
     U skladu sa principima zaštite čovekove okoline predvideti samo neophodan broj primeraka ugovora. Preporučujemo da ugovor bude štampan u dva primerka (jedan za naručioca i jedan za dobavljača).
    • Naručilac štampa i dostavlja ugovor dobavljaču
     U skladu sa članom 113. Zakona o javnim nabavkama, podsećamo da je naručilac dužan da izabranom dobavljaču dostavi ugovor na potpis.

 
Preporučeni model konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.
Top