Pitanja i odgovori

Da li se dug može platiti na rate?

EPS AD ne zaključuje sporazume o isplati duga na rate. Naplata utrošene električne energije je isključivi izvor prihoda koji omogućava funkcionisanje složenog sistema Elektroprivrede Srbije i delova u njenom sastavu koji su odgovorni za proizvodnju uglja, proizvodnju električne energije u hidro i termoelektranama i distribuciju električne energije.

Kome se podnosi zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca?

Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca podnosi se u mestu prebivališta organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za poslove socijalne zaštite.

Kako se vrši oslobađanje kupca od plaćanja takse za javni medijski servis?

Oslobađanje plaćanja takse za javni medijski servis obavljaju RTS i RTV, pa je neophodno da zahtev uputite na sledeće adrese:

Za merna mesta van Vojvodine zahtev (fizička lica/pravna lica) možete podneti:

Lično na šalterima: Poštom na adresu:
elektronskom poštom
na adresu:
Radio-televizija Srbije
Služba poslovni inženjering
Kneza Višeslava br. 88
11030 Beograd
Radio-televizija Srbije
Služba poslovni inženjering
Kneza Višeslava br. 88
11030 Beograd

taksajms@rts.rs

Kontakt telefoni RTS za informacije: 011/2544-292, 2547-071, 2544-647, 321-2694, 2544-799.

Za merna mesta na teritoriji Vojvodine zahtev (fizička lica/pravna lica) možete podneti:

Lično na šalterima: Poštom na adresu:
elektronskom poštom
na adresu:
Radio-televizija Vojvodine
Služba RTV takse
Ignjata Pavlasa br. 3
21000 Novi Sad

Radio-televizija Vojvodine
Služba RTV takse
Ignjata Pavlasa br. 3
21000 Novi Sad
taksajms@rtv.rs

Kontakt telefoni RTV za informacije: 021/210-1737, 021/210-1681.

Napominjemo da su kupci, kojima je istekao period važenja oslobađanja od plaćanja takse (naznačen u rešenju koje su dobili od RTS/RTV), u obavezi da ponovo, po istoj proceduri, podnesu zahtev RTS/RTV kako im se taksa za javni medijski servis ne bi fakturisala kroz račun za električnu energiju.Zašto su kupci u obavezi da kroz račun plaćaju naknadu za povlašćene proizvođače električne energije?

Način obračuna, plaćanja i prikupljanja sredstava, kao i način raspodele prikupljenih sredstava po osnovu naknade za podsticajne mere, propisani su Uredbom o naknadi za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije. U skladu sa članom 13. ove Uredbe: “Operator sistema, snabdevač, odnosno garantovani snabdevač je dužan da u računu koji dostavlja krajnjem kupcu za pristup sistemu, odnosno isporučenu električnu energiju, kao posebnu stavku naznači iznos ukupne naknade za podsticaj”, EPS AD je u obavezi da obračunava ovu stavku na računu za električnu energiju.

Da li se može promeniti adresa za dostavljanje računa?

Kupac može dobijati račune na željenu adresu, tako što će se zahtevom obratiti službama u EPS AD - pisanim putem ili lično. Tom prilikom kupac je u obavezi da naznači ED brojeve mesta merenja i adresu na koju želi da dobija račune.

 

Koja je uloga snabdevača, a koja operatora distributivnog sistema na tržištu električne energije u Republici Srbiji?

Garantovani snabdevač je energetski subjekt koji obavlja delatnost snabdevanja električnom energijom kupaca na garantovanom snabdevanju - domaćinstava i malih kupaca.

Operator distributivnog sistema električne energije (ODS) je energetski subjekt koji obavlja delatnost distribucije električne energije i upravljanja distributivnim sistemom električne energije.

Na koji način kupac može uputiti prigovor na obračun snabdevača, a kako može uputiti prigovor na usluge operatora distributivnog sistema (ODS)?

Prigovor na račun, odnosno na obustavu isporuke električne energije kupac može podneti lično na šalteru nadležne EPS AD, telefonom ili elektronskom poštom. Na isti način, kupci mogu uputiti prigovor na usluge ODS-a, a takođe se mogu obratiti direktno ODS-u putem kontakata naznačenih na sajtu www.epsdistribucija.rs.

Da li se kupac može direktno obratiti ODS-u u vezi sa pitanjima koja se odnose na isporuku električne energije?

Da, kupac se može direktno obratiti i ODS-u u vezi sa pitanjima koja se odnose na isporuku električne energije (npr. izmena tehničkih uslova priključenja, otklanjanje tehničkih problema na priključku, kontrola tačnosti merenja i zamena mernih uređaja, merenja napona, otklanjanja kvarova na sistemu koji su uzrokovali prekide u isporuci, dostava podataka o sopstvenoj potrošnji i dr) i to posredstvom kontakata naznačenih na sajtu ODS-a www.epsdistribucija.rs.

Kako se kupac može informisati o uslovima snabdevanja električnom energijom i o sadržini Ugovora o garantovanom snabdevanju električnom energijom?

Kupac se o uslovima snabdevanja električnom energijom i o sadržini Ugovora o garantovanom snabdevanju električnom može informisati ovde.

Na koji način kupac može dobiti informacije o ceni električne energije?

Informacije o ceni električne energije na garantovanom snabdevanju kupac može dobiti na šalteru nadležne EPS AD, telefonom ili elektronskom poštom, kao i na sajtu EPS AD.

Pod kojim uslovima kupac ima pravo na raskid Ugovora o garantovanom snabdevanju električnom energijom?

Ugovor o garantovanom snabdevanju električnom energijom kupac može raskinuti u bilo kom trenutku u toku njegovog trajanja, a jedini uslov koji kupac treba da ispuni da bi otkazao ugovor je izmirenje dospelog dugovanja za utrošenu električnu energiju.

U kom roku je EPS AD dužan da obavesti kupce o izmenama cena i uslova snabdevanja?

EPS AD je dužan da najkasnije 30 dana pre početka primene novih cena i uslova snabdevanja, o izmenama istih obavesti kupce putem sredstava javnog informisanja, odnosno objavljivanjem novog cenovnika i Opštih uslova snabdevanja električnom energijom krajnjih kupaca sa pravom na garantovano snabdevanje na sajtu EPS AD.

Na koji način je na računu snabdevača iskazan trošak pristupa sistemu?

Trošak pristupa sistemu za distribuciju električne energije informativno je iskazan na računu za električnu energiju, sastavni je deo ukupnog mesečnog zaduženja, a obračunava se u skladu sa Metodologijom za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju električne energije i važećim cenovnikom za pristup i korišćenje sistema za distribuciju električne energije Elektrodistribucije Srbije.

Na koji način se kupac može informisati o uslovima i načinu ostvarivanja svojih prava?

Kupac se o uslovima i načinu ostvarivanja svojih prava može informisati lično na šalteru nadležne EPS AD, telefonom ili elektronskom poštom.

Koji su uslovi za postupak obustave isporuke električne energije i isključenja objekta kupca sa distributivnog sistema?

Obustava isporuke električne energije krajnjem kupcu na zahtev snabdevača, zbog neizvršenih obaveza krajnjeg kupca (neizmirena dospela dugovanja za utrošenu električnu energiju) prema Ugovoru o garantovanom snabdevanju je privremena mera, koju sprovodi Elektrodistibucija Srbije i podrazumeva fizički prekid napajanja mernog mesta krajnjeg kupca električnom energijom na mernom uređaju.

Pre obustave isporuke električne energije EPS AD Beograd će pisanim putem upozoriti krajnjeg kupca da, u zakonom određenom roku (30 dana za domaćinstva i 15 dana za male kupce), izmiri dospela dugovanja, ili će u suprotnom uputiti zahtev za obustavu isporuke električne energije Elektrodistibuciji Srbije. Obustavom isporuke ne prestaje važenje Ugovora o garantovanom snabdevanju električnom energijom, što znači da je krajnji kupac dužan da, za sve vreme trajanja obustave, izmiruje obaveze koje ne zavise od potrošnje električne energije, a to su tarife „trošak garantovanog snabdevača“ i „obračunska snaga“.

Obustava isporuke električne energije na zahtev krajnjeg kupca predstavlja pravo kupca da zahteva privremenu obustavu isporuke električne energije za period od najmanje godinu, a najduže dve godine. Krajnji kupac se lično, u tu svrhu, pisanim zahtevom obraća EPS AD Beograd, odnosno Elektrodistibuciji Srbije, a za postupanje po zahtevu neophodno je da budu izmirena dospela dugovanja na mernom mestu. Za sve vreme trajanja privremene obustave, kupac nema obaveze po osnovu Ugovora o garantovanom snabdevanju, odnosno pristupu sistemu.

Isključenje električne energije predstavlja trajnu meru koju sprovodi Elektrodistibucija Srbije i ima za posledicu prestanak važenja Ugovora o garantovanom snabdevanju električnom energijom kao i Ugovora o pristupu sistemu, odnosno gubitak statusa krajnjeg kupca. Isključenje električne energije sprovodi se ukoliko je obustava na zahtev EPS AD Beograd usled neizmirenih dugovanja trajala duže od godinu dana, odnosno, ako je obustava, na zahtev krajnjeg kupca, trajala duže od dve godine.

Takođe, krajnji kupac može zatražiti isključenje električne energije putem pisanog zahteva, koji upućuje nadležnoj službi EPS AD Beograd, pod uslovom da su izmirena dospela dugovanja na mernom mestu.

Na koji način kupac može ostvariti svoje pravo da bira snabdevača električnom energijom na tržištu u Republici Srbiji?

Tržište električne energije u Republici Srbiji potpuno je otvoreno 1. januara 2015. godine, što znači da je i kupcima iz kategorije mali kupci i domaćinstva dato pravo (ne i obaveza) da biraju svog snabdevača električnom energijom. Pregled licenciranih snabdevača, kao i Pravila o promeni snabdevača, kupci mogu pronaći na sajtu Agencije za energetiku Republike Srbije.

Na koji način se rešavaju eventualni sporovi između EPS AD i kupca?

Ugovorne strane eventualne sporove mogu rešavati vansudskim putem - sporazumno ili obraćanjem kupca regionalnom savetovalištu neposredno ili putem internet portala https://zapotrosace.gov.rs/. Ukoliko se spor ne može rešiti vansudskim putem, kupac ima mogućnost da se u cilju zaštite svojih prava obrati nadležnom sudu.

Top