Pitanja i odgovori

Da li se neke stavke na računu za kupca-proizvođača – domaćinstvo plaćaju i kada nema utrošene energije?

Kupac-proizvođač (domaćinstvo – široka potrošnja) svakog meseca plaća tarife - „trošak garantovanog snabdevača“ i „obračunsku snagu“ - bez obzira na to da li je na mernom mestu ostvarena potrošnja električne energije ili ne, kao i naknadu za energetsku efikasnost, naknadu za pristup distributivnom sistemu za razliku preuzete i utrošene energije, naknadu za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije, akcizu, PDV i taksu za JMS.

Kome da se obrati kupac koji nije dobio račun za električnu energiju?

Kupac koji nije dobio račun za električnu energiju treba da se obrati elektronskom poštom na adresu kp@eps.rs

Kako kupac-proizvođač može preusmeriti svoju pogrešno izvršenu uplatu?

Kupac-proizvođač koji ima ugovor sa EPS AD podnosi elektronskom poštom na adresu kp@eps.rs ili podnosi pisani zahtev za preusmeravanje uplate na ispravan račun EPS AD uz obavezno dostavljanje dokaza o uplati, kopije računa i navođenje broja računa na koji je izvršio uplatu, odnosno na koji treba da se preusmeri uplata, na adresu: EPS AD – Ogranak "EPS Snabdevanje", Sektor za upravljanje kupcima-proizvođačima.

Na koji način kupac-proizvođač može uputiti prigovor na obračun snabdevača?

Prigovor na račun, kupac može podneti elektronskom poštom na adresu kpreklamacije@eps.rs.

Top