Nadležnost

Zakonom o energetici utvrđene su nadležnosti, prava i obaveze energetskih subjekata u oblasti obnovljivih izvora energije.

Obaveze i dužnosti garantovanog snabdevača

EPS AD je, kao garantovani snabdevač, u okviru Podsticajnih mera za korišćenje obnovljivih izvora za proizvodnju električne energije, u obavezi da otkupljuje električnu energiju od povlašćenih proizvođača, uz preuzimanje balansne odgovornosti.

Cene po kojima se otkupljuje električna energija, kao i period otkupa, donosi Vlada RS.

Garantovani snabdevač dužan je da:

  1. U propisanom roku zaključi ugovor o otkupu električne energije sa povlašćenim proizvođačem električne energije, odnosno privremenim povlašćenim proizvođačem;

  2. Obezbedi garancije plaćanja povlašćenom proizvođaču električne energije u skladu sa ugovorom o otkupu električne energije;

  3. Vodi evidenciju zaključenih i prestanka važenja ugovora o otkupu električne energije i tu evidenciju javno objavi na svojoj interent stranici;

  4. Obavesti Ministarstvo u slučaju prestanka ugovora o otkupu električne energije u roku od mesec dana od dana prestanka ugovora;

  5. U roku od mesec dana od dana neispunjenja obaveza povlašćenog proizvođača ili privremeno povlašćenog proizvođača električne energije o tome obavesti Ministarstvo;

  6. Izmeni ugovor o otkupu električne energije na zahtev povlašćenog proizvođača električne energije ili privremenog povlašćenog proizvođača, u skladu sa članom 21. uredbe i ugovorom o otkupu električne energije;

  7. Svake godine objavi korigovane podsticajne otkupne cene iz čl. 6. i 7. uredbe na svojoj internet stranici, za nove ugovore o otkupu električne energije.

Garantovani snabdevač je dužan da najkasnije do kraja februara svake godine objavi detaljan izveštaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima za naknadu za podsticaj proizvodnje povlašćenih proizvođača električne energije u prethodnoj godini, koji treba da sadrži naziv povlašćenog proizvođača, njegovu proizvodnju, koliko je od kog povlašćenog proizvođača otkupljeno, a koliko je plaćeno naknade po svakom povlašćenom proizvođaču.

Nadležnosti Ministarstva rudarstva i energetike

Vlada RS, odnosno Ministarstvo rudarstva i energetike, shodno Zakonu o energetici ima sledeća ovlašćenja koja uključuju:

     • donošenje Nacionalnog akcionog plana kojim se utvrđuju ciljevi za korišćenje obnovljivih izvora energije;

     • uslove sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne i toplotne energije;

     • utvrđivanje podsticajnih mera za korišćenje obnovljivih izvora za proizvodnju električne energije (tzv. feed in-tarifa)

     • raspodelu sredstava po tom osnovu i

     • izdavanje energetske dozvole za izgradnju objekta:

       • za proizvodnju električne energije snage 1 MW i više,

       • za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije u termoelektranama - toplanama električne snage 1 MW i više i ukupne toplotne snage 1 MWt i više,

Nadležnosti Agencije za energetiku

Agencija za energetiku nadležna je za izdavanje i oduzimanje licence za obavljanje delatnosti proizvodnje električne energije i kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora energije.

Licenca nije potrebna za obavljanje proizvodnje električne energije u objektima ukupne odobrene snage do 1 MW, osim ako isti energetski subjekt proizvodnju električne energije vrši u dva ili više energetskih objekata čija ukupna odobrena snaga prelazi snagu od 1 MW, bez obzira da li su povezani na sistem preko jednog ili više priključaka;

Licenca je potrebna ako je ukupna odobrena snaga priključka elektrane:

     • preko 1 MW - za proizvodnju električne energije;
     • preko 1 MW ukupne električne i preko 1 MWt ukupne toplotne snage - za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije u termoelektranama - toplanama

Agencija za energetiku daje saglasnost na akt operatora prenosnog sistema kojim se određuje visina naknade za izdavanje, prenošenje i iskorišćenje garancije porekla; vrši nadzor nad operatorima sistema i snabdevačima u postupanju u skladu sa propisanim obavezama postupanja sa garancijama porekla.

Sva ostala ovlašćenja u oblasti obnovljivih izvora energije su, osim napred navedenih, u nadležnosti Vlade, odnosno ministarstva nadležnog za poslove energetike.

Top