Prigovori

Krajnji kupac električne energije ili ovlašćeno lice krajnjeg kupca može podneti prigovor na ispostavljeni račun za električnu energiju zbog očitavanja, obračuna, uplata, utuženja, na obustavu isporuke električne energije, na kvalitet električne energije, kao i radi regulisanja drugih spornih pitanja iz Ugovora o potpunom snabdevanju električnom energijom – garantovano snabdevanje.

Prigovorom se smatra svako obraćanje krajnjeg kupca u vidu reklamacije, pritužbe, žalbe i dr, radi ostvarivanja njegovih prava u skladu sa propisima, a čiji predmet je u nadležnosti rešavanja EPS AD Beograd.

Prigovor se može podneti na sledeće načine:

  • Lično, na šalteru EPS AD Beograd (adresa je navedena na računu za električnu energiju)
  • Pisanim putem – dopisom (adresa je navedena na računu za električnu energiju)
  • Elektronskom poštom na adresu: reklamacije@eps.rs
  • Telefonskim putem na broj telefona: 0800 111 202  (besplatan poziv)

Obrazac za podnošenje prigovora može se preuzeti ovde.

Prilikom podnošenja prigovora neophodno je uneti sve tražene podatke.

Za svaki zaprimljen prigovor, EPS AD Beograd podnosiocu izdaje potvrdu o prijemu istog, odnosno informaciju o evidencionom broju prigovora.

U skladu sa rokovima koji su navedeni u važećim propisima, EPS AD Beograd formira i upućuje odgovor na prigovor podnosiocu istog, na način na koji je prigovor podnet.


U slučaju tehničkih problema vezanih za priključak na sistem, mernu opremu i tačnost merenja, kvalitet isporuke električne energije, kvar na mreži i prekid napajanja, kupac se može obratiti direktno Elektrodistribuciji Srbije d.o.o Beograd.

 
EPS  AD Beograd, u svojstvu trgovca koji pruža uslugu garantovanog snabdevanja električnom energijom kao uslugu od opšteg ekonomskog interesa, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, obrazovalo je:
Top