Osnovni pojmovi

O tržištu električne energije u Republici Srbiji


Republika Srbija, kao potpisnik Ugovora o energetskoj zajednici Jugoistočne Evrope, u okviru usklađivanja pravnog sistema u procesu pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji, obavezala se da uspostavi tržište električne energije koje će funkcionisati po standardima i pravilima tržišta električne energije Evropske unije.

U skladu sa tim, u okviru reforme elektroenergetskog sektora, donet je Zakon o energetici kojim je predviđeno postepeno otvaranje tržišta električne energije u pogledu obima, uslova i vremenskog rasporeda otvaranja tržišta i to:

• od 1. januara 2013. godine tržište je otvoreno za kupce električne energije priključene na prenosnu mrežu (otvoreno oko 10% tržišta) i oni su zakonom tretirani kao kvalifikovani kupci  (kupci koji su izgubili pravo na javno snabdevanje);
•  od 1. januara 2014. godine otvoreno je dodatnih 30 % tržišta za sve kupce, osim za domaćinstva i male kupce (garantovano snabdevanje);
• od 1. januara 2015. godine tržište je potpuno otvoreno, s tim što domaćinstva i mali kupci nemaju obavezu biranja snabdevača i izlaska na otvoreno tržište, odnosno i dalje imaju pravo na garantovano snabdevanje.

Udeo EPS AD  na tržištu električne energije je oko 97 procenata, uprkos činjenici da u Srbiji trenutno posluje više od 70 snabdevača.

Osnovni pojmovi

Snabdevač je pravno lice, imalac licence, koji vrši snabdevanje električnom energijom, odnosno prodaje električnu energiju  kupcima. Snabdevač kupuje električnu energiju od proizvođača ili na tržištu električne energije.

Krajnji kupac električnu energiju kupuje isključivo za svoje potrebe. Krajnji kupac može da bude fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik koje kupuje električnu energiju za svoje potrebe.

Kupac iz kategorije domaćinstvo je krajnji kupac koji kupuje električnu energiju za potrošnju svog domaćinstva i za zajedničku potrošnju domaćinstava isključujući obavljanje komercijalnih ili profesionalnih delatnosti;

Mali kupci električne energije su krajnji kupci (pravna lica i preduzetnici) koji imaju manje od 50 zaposlenih, ukupan godišnji prihod u iznosu do 10 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti, čiji su svi objekti priključeni na distributivni sistem električne energije napona nižeg od 1 kV i čija je potrošnja električne energije u prethodnoj kalendarskoj godini do 30.000 kWh;

Mali komercijalni kupci su kupci čija je potrošnja između 30.000 i 350.000 kWh na godišnjem nivou. Mali komercijalni kupci mogu da budu fizička lica, pravna lica i preduzetnici.

Komercijalni kupac je krajnji kupac električne energije koji više nema pravo na garantovano snabdevanje  je pravno lice i preduzetnik čiji su objekti priključeni na distributivni sitem električne energije i čija potrošnja električne energije u prethodnoj kalendarskoj godini prelazi 30.000 kWh, koji ima više od 50 zaposlenih i ukupan godišnji prihod preko 10 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti.

Energetski ugroženi kupac je domaćinstvo koje zbog socijalnog statusa ili zdravstvenog stanja, u skladu sa ovim zakonom, ima pravo na snabdevanje pod posebnim uslovima.

Operator sistema obezbeđuje ispravno i pouzdano merenje električne energije. Operator sistema vrši očitavanje mernih mesta i na osnovu očitavanja brojila električne energije operator prikuplja tarifne elemente za obračun troškova, pristupa sistemu, i obračun troškova krajnjeg kupca. Sve relevantne podatke za obračun troškova dostavlja snabdevaču električne energije koji izdaje račun krajnjem kupcu. Na tržištu električne energije na teritoriji Republike Srbije postoji Operator distributivnog sistema „Elektrodistribucija Srbije“ doo Beograd i Operator prenosnog sistema „Elektromreže Srbije“ ad Beograd.

Proizvođač električne energije je energetski subjekt koji se bavi proizvodnjom električne energije. Proizvođač električne energije prodaje proizvedenu električnu energiju snabdevaču.

Merno mesto je mesto na kome se meri preuzeta, odnosno isporučena električna energija.

Odobrena snaga mernog mesta je snaga koju je ODS odobrio na zahtev kupca. Ova snaga se može smanjiti ili povećati (ako za to postoje tehničke mogućnosti) podnošenjem zahteva u distribuciji na teritoriji gde se merno mesto nalazi.

Prekomerna snaga  predstavlja pozitivnu razliku između izmerene maksimalne snage i odobrene maksimalne snage koju je kupac zahtevao prilikom priključenja njegovog objekta na sistem.

Reaktivna energija je deo utrošene energije koji se ne pretvara u koristan rad.

Prekomerna reaktivna energija predstavlja razliku između izmerene reaktivne energije i reaktivne energije koja odgovara faktoru snage cos(fi)=0,95. Ova energija se plaća po dvostruko većoj ceni od cene za reaktivnu energiju. Potrošnja reaktivne energije može da se smanji ugradnjom odgovarajućih kompenzacionih uređaja.

Obustava isporuke električne energije krajnjem kupcu na zahtev snabdevača je privremena mera koju sprovodi Operator distributivnog sistema “Elektrodistribucija Srbije“ d.o.o. Beograd, na zahtev EPS AD Beograd, a zbog neizvršenih obaveza krajnjeg kupca (dospela i neizmirena dugovanja za utrošenu električnu energiju) prema Ugovoru o garantovanom snabdevanju i podrazumeva fizički prekid napajanja mernog mesta krajnjeg kupca električnom energijom na mernom uređaju. Pre obustave isporuke električne energije EPS AD Beograd će pisanim putem upozoriti krajnjeg kupca da, u zakonom određenom roku (od 30 dana za domaćinstva i 15 dana za male kupce), izmiri dugovanja, ili će u suprotnom uputiti zahtev za obustavu isporuke električne energije „EPS Distribuciji“. Obustavom isporuke ne prestaje Ugovor o garantovanom snabdevanju električnom energijom što znači da je krajnji kupac dužan da, za sve vreme trajanja obustave, izmiruje obaveze koje ne zavise od potrošnje električne energije, a to su tarife „trošak garantovanog snabdevača“ i „obračunska snaga“. Krajnji kupac kome je obustavljena isporuka električne energije ima pravo prigovora EPS AD Beograd koji se podnosi u pisanoj formi na adresu koja se nalazi na računu.

Obustava isporuke električne energije na zahtev krajnjeg kupca predstavlja pravo kupca da zahteva privremenu obustavu isporuke električne energije za period od najmanje godinu, a najduže dve godine. Krajnji kupac se lično, u tu svrhu, pisanim zahtevom obraća EPS AD Beograd, odnosno „EPS Distribuciji“, a za postupanje po zahtevu neophodno je da budu izmirena dugovanja na mernom mestu. Za sve vreme trajanja obustave za predmetno merno mesto neće se obračunavati troškovi koji ne zavise od potrošnje, a to su tarife „trošak garantovanog snabdevača“ i „obračunska snaga“.

Isključenje električne energije predstavlja trajnu meru koju sprovodi „Elektrodistribucija Srbije“ i ima za posledicu prestanak Ugovora o garantovanom snabdevanju električnom energijom kao i Ugovora o pristupu sistemu, odnosno gubitak statusa krajnjeg kupca. Isključenje električne energije podrazumeva brisanje konkretnog mernog mesta iz evidencije mernih mesta koju vodi „Elektrodistribucija Srbije“. Isključenje električne energije sprovodi se ukoliko je obustava na zahtev  EPS AD Beograd usled neizmirenih dugovanja trajala duže od godinu dana, odnosno, ako je obustava, na zahtev krajnjeg kupca, trajala duže od dve godine. Takođe, krajnji kupac može zatražiti isključenje električne energije putem pisanog zahteva koji upućuje nadležnoj  EPS AD Beograd , a pod uslovom da su izmirena dugovanja na mernom mestu. Za ponovno priključenje objekta na sistem, potrebno je da krajnji kupac pribavi novo odobrenje za priključenje.

Top