Komercijalno snabdevanje

Usvajanjem Zakona o energetici svi kupci električne energije imaju mogućnost izbora snabdevača, a pravo na garantovano snabdevanje mogu da ostvare samo domaćinstva i mali kupci.

Obavezu da izaberu svog snabdevača na tržištu električne energije i zaključe ugovor na komercijalnom snabdevanju imaju svi kupci koji su izgubili pravo na garantovano snabdevanje i koji ispunjavaju jedan ili više uslova:

     • Imaju potrošnju veću od 30.000 kWh na godišnjem nivou

     • Imaju više od 50 zaposlenih

     • Imaju ukupan godišnji prihod preko 10 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti

     • Imaju merno mesto na srednjem ili visokom naponu

Ukoliko ispunjavate jedan ili više od navedenih uslova i u naznačenom roku niste izabrali svog snabdevača imate pravo na rezervno snabdevanje.

Kupci na komercijalnom snabdevanju su uglavnom pravna lica i preduzetnici i svrstani su u određene kategorije u zavisnosti od potrošnje i pravne forme:

     • Mali komercijalni kupci

     • Komercijalni kupci

     • Kupci iz javnog sektora

Koja je razlika u načinu obračuna električne energije na komercijalnom snabdevanju u odnosu na obračun električne energije na garantovanom snabdevanju?

Jedna od najvećih promena je nepostojanje zona, odnosno na komercijalnom i rezervnom snabdevanju količina utrošene energije se ne raspoređuje u zelenu/plavu/crvenu zonu.

Račun za električnu energiju kupaca sa potpunim snabdevanjem po osnovu komercijalnog ili rezervnog snabdevanja sadrži i posebno iskazan „Obračun za pristup sistemu za distribuciju električne energije".

Obračun za pristup sistemu za distribuciju električne energije se obračunava shodno Metodologiji za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju električne energije i važećem cenovniku za pristup i korišćenje sistema za distribuciju električne energije „Elektrodistibucije Srbije" d.o.o. Beograd.

Obračunske veličine koja se koriste za fakturisanje troškova pristupu sistemu su:

     • odobrena snaga (kW),

        • Tarifa „odobrena snaga" primenjuje se na odobrenu snagu, bez obzira na izmerenu vrednost mesečne maksimalne aktivne snage u obračunskom periodu

     • isporučena aktivna energija (kWh),

     • isporučena reaktivna energija (kVArh),

     • prekomerna reaktivna energija (kVArh) i

     • prekomerna snaga (kW)

        • primenjuje se ako je izmerena mesečna maksimalna aktivna snaga veća od odobrene snage, na iznos razlike između mesečne maksimalne i odobrene snage.

Molimo Vas da preispitate svoje potrebe u odnosu na „odobrenu snagu" i ukoliko želite da revidirate, smanjite ili povećate „odobrenu snagu", zahtev podnosite isključivo Operatoru distributivnog sistema „Elektrodistibucija Srbije" d.o.o. Beograd (nadležna elektrodistribucija).

Detaljnije objašnjenje računa na komercijalnom snabdevanju možete videti ovde.

Top