Kako postati kupac na garantovanom snabdevanju

Kako postati kupac na garantovanom snabdevanju?


Akcionarsko društvo „Elektroprivreda Srbije“ Beograd, kao garantovani snabdevač na teritoriji Republike Srbije, obezbeđuje javnu uslugu garantovanog snabdevanja po razumnim, jasno uporedivim, transparentnim i nediskriminatornim cenama.

U skladu sa Zakonom o energetici, pravo na garantovano snabdevanje imaju sledeće kategorije kupaca:

1. Domaćinstva - kupac iz kategorije domaćinstvo je krajnji kupac koji kupuje električnu energiju za potrošnju svog domaćinstva i za zajedničku potrošnju domaćinstava isključujući obavljanje komercijalnih ili profesionalnih delatnosti;

2. Mali kupci - krajnji kupci (pravna lica ili preduzetnici) koji imaju manje od 50 zaposlenih, ukupan godišnji prihod u iznosu do 10 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti, čiji su svi objekti priključeni na distributivni sistem električne energije napona nižeg od 1 kV i čija je potrošnja električne energije u prethodnoj kalendarskoj godini do 30.000 kWh.

Da bi postao kupac na garantovanom snabdevanju, neophodno je da potencijalni kupac dostavi sledeću dokumentaciju, u zavisnosti od osnova za zaključenje ugovora:

 - Zahtev za zaključenje ugovora o potpunom snabdevanju električnom energijom – garantovano snabdevanje, dokumenta za identifikaciju, odobrenje za priključenje i potvrdu da je kupac u sistemu PDV (ako jeste) – u slučaju priključenja objekta krajnjeg kupca na distributivni sistem

- Zahtev za zaključenje ugovora o potpunom snabdevanju električnom energijom – garantovano snabdevanje, dokumenta za identifikaciju, dokaz o stečenom pravnom osnovu za upis prava svojine nad objektom/dokaz o sticanju prava korišćenja objekta, dve blanko menice sa meničnom dokumentacijom ili Izjavu o solidarnoj odgovornosti i potvrdu da je kupac u sistemu PDV (ako jeste) – u slučaju promene vlasništva ili korišćenja nad objektom krajnjeg kupca;

 - Obrazac  PS-1  Model zahteva za promenu snabdevača, Obrazac PS-2 Model saopštenja/obaveštenja trenutnom snabdevaču, dokumenta za identifikaciju, dokaz o stečenom pravnom osnovu za upis prava svojine nad objektom/dokaz o sticanju prava korišćenja objekta i potvrdu da je kupac u sistemu PDV (ako jeste) – u slučaju promene snabdevača, gde je novi snabdevač garantovani snabdevač.

Zahtev za zaključenje ugovora sa pratećom dokumentacijom, može se podneti:

- lično, na šalterima EPS

- pisanim putem - adrese se mogu pogledati ovde

- elektronskim putem na adrese:


Nakon obrade podnetog zahteva za zaključenje ugovora o potpunom snabdevanju – garantovano snabdevanje i prateće dokumentacije, garantovani snabdevač će sa kupcem zaključiti ugovor. Prilog ugovora su i Opšti uslovi snabdevanja električnom energijom krajnjih kupaca sa pravom na garantovano snabdevanje.

Odmah nakon zaključenja ugovora o potpunom snabdevanju energijom – garantovano snabdevanje, garantovani snabdevač obaveštava o istom operatora distributivnog sistema.Top